Moderné princípy v predškolskom vzdelávaní

Indi­vi­du­ali­zá­cia • Koope­ra­tiv­né uče­nie • Báda­teľ­ské čin­nos­ti• Neob­vyk­lé témy • Pro­jek­to­vé uče­nie
Na semi­ná­ri sa účast­ní­ci zozná­mia s prin­cíp­mi, na kto­rých by malo stáť moder­né predš­kol­ské vzdelávanie.