Efektívne riešenie výchovných situácií a hodnotenie správania

Výchov­né stra­té­gie – filo­zo­fia výchov­nej metó­dy • Výchov­ná situ­ácia ako peda­go­gic­ká kate­gó­ria • Diag­nos­ti­ka pre­fe­ro­va­né­ho výchov­né­ho štýlu