Rozvoj silnejšej psychiky

Ako využiť metó­du moder­nej špor­to­vej psy­cho­lo­gie pri prá­ci s mla­dý­mi ľudmi