Skip to content

Por­tál bol zalo­že­ný v roku 1990 s cie­ľom pomá­hať pri výcho­ve detí a mlá­de­že. Od začiat­ku sa pre­to zame­ral pre­dov­šet­kým na pub­li­ká­cie z odbo­rov peda­go­gi­ka, psy­cho­ló­gie a sociál­nej prá­ce, a to na odbor­nej aj popu­lár­nej úrov­ni. Neskôr pri­bud­li kni­hy pre rodi­čov aj deti ako z oblas­ti belet­rie, tak roz­ví­ja­jú­ce tvo­ri­vosť. Neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou kniž­nej pro­duk­cie sú roz­ho­vo­ry, spi­ri­tu­ál­ne titu­ly, belet­rie a non-fiction.

PEDAGOGIKA

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení 

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá hod­no­te­ním v ško­le, naj­mä hod­no­te­ním slov­ným, a to v jeho peda­go­gic­kých a psy­cho­lo­gic­kých aspek­toch. Slov­né hod­no­te­nie nechá­pe len ako alter­na­tív­ny for­mu hod­no­te­nia, pre kto­rej využi­tie sa uči­teľ môže, ale tiež nemu­sí roz­hod­núť. Pri moni­to­ro­va­ní žia­ko­vej ces­ty za vedo­mos­ťa­mi sa totiž dneš­ný uči­teľ nevyh­ne hod­no­te­nie sociál­nych i kog­ni­tív­nych zruč­nos­tí, posto­jov a prí­stu­pov žia­ka ale­bo jeho vzťa­hu k pod­stat­ným hod­no­tám. Na to všet­ko kla­si­fi­ká­cia pomo­cou zná­mok nesta­čí. Pra­vým nástro­jom, kto­rý mie­ri tiež k roz­vo­ju seba­hod­no­te­nie, je teda hod­no­te­nie pomo­cou popis­né­ho jazy­ka. Kni­ha pri­ná­ša množ­stvo prak­tic­kých uká­žok, kto­ré môžu uči­te­ľov inšpi­ro­vať v ich kaž­do­den­nej peda­go­gic­kej čin­nos­ti. Mgr. Šár­ka Miko­vá a Mgr. Jiři­na Stang sú det­ské psy­cho­lo­gič­ky. Zaobe­ra­jú sa pre­dov­šet­kým psy­cho­lo­gic­ký­mi aspekt­mi hod­no­te­nia a tým, ako rôz­ne hod­no­tia­ce prí­stu­py a prak­ti­ky rešpek­tu­jú vro­de­né dis­po­zí­cie žiakov. 

Formativní hodnocení ve výuce 

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá for­ma­tív­nym hod­no­te­ním v ško­le. Ide o kva­li­ta­tív­ne hod­no­te­nie, kto­ré­ho úče­lom je pri­niesť žia­kom uži­toč­nú infor­má­ciu o ich aktu­ál­nom sta­ve vedo­mos­tí a šikov­nosť s cie­ľom zlep­šiť ich výsled­ky a naučiť žia­kov pri­jí­mať hod­no­te­nie ako pri­ro­dze­nú súčasť živo­ta. Kni­ha si kla­die za cieľ zorien­to­vať čita­te­ľa v aktu­ál­nych tren­doch hod­no­te­nia žia­kov a témach, ako je sta­no­ve­nie kri­té­rií hod­no­te­nia, posky­to­va­nie spät­nej väz­by, prá­ca s chy­bou, roz­voj seba­hod­no­te­nie a sku­pi­no­vé­ho hod­no­te­nia. V porov­ná­va­com kon­tex­te pou­ka­zu­je na hlav­nej ces­ty roz­vo­ja for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia a na mož­nos­ti ich využi­tia pri zvy­šo­va­ní kva­li­ty výuč­by na slo­ven­ských ško­lách. Teória je dopl­ne­ná ukáž­ka­mi s kon­krét­ny­mi nástroj­mi a tech­ni­ka­mi for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia, prí­kla­dy z pra­xe a auten­tic­ký­mi výro­ky uči­te­ľov a žia­kov. To všet­ko by malo pomôcť pre­viesť teore­tic­ké poznat­ky do kaž­do­den­nej pra­xe. Karel Sta­rý pôso­bil ako uči­teľ češ­ti­ny a deje­pi­su na základ­nej ško­le a na gym­ná­ziu. V súčas­nos­ti pra­cu­je na Peda­go­gic­kej fakul­te Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej v Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia. Téme škol­ské­ho hod­no­te­nia sa dlho­do­bo venu­je ako výskum­ne, tak peda­go­gic­ky v kur­zoch pre štu­den­tov uči­teľ­stva i uči­te­ľov z pra­xe. Vero­ni­ka Lauf­ko­vá vyštu­do­va­la uči­teľ­stvo slo­ven­ské­ho jazy­ka a lite­ra­tú­ry a zákla­dov spo­lo­čen­ských vied a dokto­rand­ské štú­dium v ​​odbo­re peda­go­gi­ka. Pôso­bí ako odbor­ná asis­tent­ka na kated­re čes­kej lite­ra­tú­ry a ako výskum­ná pra­cov­níč­ka Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia na Uni­ver­zi­te Kar­lo­vej, Peda­go­gic­kej fakulte. 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

Přehled speciální pedagogiky 

Prak­tic­ká prí­ruč­ka spre­vá­dza čita­te­ľa špe­ciál­nou peda­go­gi­kou, zozna­mu­je s odbo­rom ako takým a spre­vá­dza jed­not­li­vý­mi čias­tko­vý­mi odbor­mi. Čita­te­lia v nej náj­du základ­ný pre­hľad psy­cho­pé­die, logo­pé­die, sur­do­pé­die, fyf­lo­pé­die, soma­to­pé­die a eto­pé­die. Ďalej sa môžu zozná­miť s kon­cep­tom špe­ciál­no-peda­go­gic­kej sta­rost­li­vos­ti o oso­by ohro­ze­né sociál­no pato­lo­gic­ký­mi jav­mi a so špe­ciál­no-peda­go­gic­kou andra­go­gi­kou a geron­to­go­gi­kou. Nechý­ba pre­hľad špe­ci­fic­kých odbo­rov, ako sú alter­na­tív­ne a aug­men­ta­tív­ne komu­ni­ká­cie, bazál­na sti­mu­lá­cia a Feurs­te­i­no­va metó­da inštru­men­tál­ne­ho obo­ha­co­va­nia. Kni­ha je urče­ná štu­den­tom špe­ciál­nej peda­go­gi­ky a záu­jem­com o toto štúdium. 
Prof. PaedDr. Milan Valen­ta, Ph.D., je edi­to­rom pub­li­ká­cie. Pôso­bí ako pro­fe­sor Ústa­vu spe­ciál­něpe­da­go­gic­kých štú­dií Uni­ver­si­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci. Venu­je sa psy­cho­pé­dia a dra­ma­te­ra­pie. V Por­tá­lu vyšla jeho kni­ha dra­ma­te­ra­pie a je spo­lu­au­to­rom pub­li­ká­cie Zdra­vot­né pos­ti­hnu­tie a pomá­ha­jú­ce profesie.
Spo­lu­au­tor­mi Pre­hľa­du špe­ciál­nej peda­go­gi­ky sú Prof. PaedDr. Libu­še Ludí­kov, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Lan­ger, Ph.D., Mgr. Milu­še Huty­ro­vo, Ph.D., PhDr. Rena­ta Mlčá­ko­vá, Ph.D., Mgr. Oldřich Mül­ler, Ph.D., Mgr. Mar­tin Domi­nik polie­nok, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vít­ko­vá, CSc. 

Nešikovné dítě 

Die­ťa „neši­kov­né„ býva čas­to pova­žo­va­né za leni­vé ale­bo cel­ko­vo one­sko­re­né. Pri­tom snáď kaž­dé desia­te die­ťa trpí špe­ci­fic­kou poru­chou jem­nej moto­ri­ky, dys­pra­xi­ou, ale­bo vše­obec­nej­šie vývo­jo­vou poru­chou koor­di­ná­cie. Tie­to deti (a neskôr aj dospe­lí) majú prob­lé­my so zvlád­nu­tím základ­ných úko­nov seba­ob­slu­hy, neda­rí sa im zapá­jať sa do det­ských hier a býva­jú pre­to sociál­no izo­lo­va­né a stá­va­jú sa ľah­kým ter­čom stá­lej kri­ti­ky dospe­lých a šika­no­va­nia roves­ní­kov.
Autor­ka vo svo­jej oje­di­ne­lej kni­he podá­va rad prak­tic­kých rád pre výcho­vu a pomoc tým­to deťom aj odbor­nej­šie infor­má­cie o prí­či­nách a diag­nos­tic­kých postupoch. 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA – ADHD

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole 

Zase nemá domá­cu úlo­hu? Zase nedá­va pozor a ruší? Rodi­čia a uči­te­lia detí s poru­cha­mi pozor­nos­ti a hype­rak­ti­vi­tou skú­ša­jú čas­to prvý posled­ný, strie­da­jú odme­ny a tres­ty, ale málo­čo zabe­rie. Jed­nou z ciest je doviesť deti s ADHD a ADD k tomu, aby sa nauči­li samy si zor­ga­ni­zo­vať svo­je veci aj to, čo robia. Pod­ľa autor­ky na deti s ADHD a ADD pla­tí zába­va spo­je­ná a indi­vi­du­ál­nym prí­stu­pom, pra­vid­la­mi, jed­no­du­chos­ťou a plá­no­va­ním času. Všet­ko, čo deti učí­me, by sme im pod­ľa nej mali najprv pred­viesť, potom na tom s nimi spo­lu­pra­co­vať, potom dohlia­dať na to, ako to skú­ša­jú uro­biť samy, nechať ich prá­cu vyko­nať samos­tat­ne a nako­niec skon­tro­lo­vať, ako sa im to poda­ri­lo. Kni­ha je plná prak­tic­kých tipov, kto­ré pomô­žu zvlád­nuť výzvu, kto­rú pred­sta­vu­je ADHD a ADD. Che­ryl R. Car­ter zalo­ži­la orga­ni­zá­ciu Orga­ni­zed Kidz, kto­rá pomá­ha deťom so špe­ciál­ny­mi potre­ba­mi osvo­jiť si orga­ni­zač­né a štu­dij­né zruč­nos­ti. Pôso­bi­la ako špe­ciál­na peda­go­gič­ka so zame­ra­ním na poru­chy uče­nia a ďalej ako porad­ky­ňa v oblas­ti time mana­ge­men­tu. Zalo­ži­la tiež zdru­že­nie Orga­ni­ze Your Life na pomoc kres­ťan­ským matkám. 

Šest kroků ke zvládnutí ADHD 

Jed­no­du­chý a fle­xi­bil­ný prog­ram ponú­ka šesť kro­kov, ako zvlád­nuť poru­chy pozor­nos­ti a hype­rak­ti­vi­tu čiže ADHD. V kni­he náj­de­te hry, kto­ré pomô­žu k zlep­še­niu pozor­nos­ti die­ťa­ťa, a ove­re­né nápa­dy, kto­ré die­ťa­ťu pomô­žu, aby si lep­šie orga­ni­zo­va­lo pries­tor a čas. ADHD je výzvou pre všet­kých, ako pre die­ťa, tak pre „jeho“ dospe­lých, teda rodi­čov a uči­te­ľov. Auto­ri vychá­dza­jú z poznat­ku, že deti s ADHD potre­bu­jú, aby sme sa o ne sta­ra­li inak, než sa sta­rá­me o deti, kto­ré nema­jú prob­lé­my s kon­cen­trá­ci­ou a hype­rak­ti­vi­tou. Kni­ha vychá­dza z rady štú­dií aj zo skú­se­nos­tí rodín, kde žije die­ťa s ADHD.
David Daley je psy­cho­lóg, pôso­bí na Ban­gor­ské uni­ver­zi­te. Mar­ga­ret Thom­pson je psy­cho­lo­gič­ka a exter­ne vyuču­je na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne. Edmund J. S. Sonu­ga-Bark je pro­fe­so­rom psy­cho­ló­gie na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne.
Cat­hy Laver-Brad­bu­ry je zdra­vot­ná ses­tra špe­cia­li­zu­jú­ca sa na prob­le­ma­ti­ku ADHD, pôso­bí na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne. Anne Weeks pôso­bí ako vrch­ná ses­tra v nemoc­ni­ci v Ashurst. 

AUTIZMUS

Aktivity pro starší děti s PAS 

Dospie­va­nie je zlo­ži­té obdo­bie plné nepo­ko­ja a pochy­bo­va­nie o sebe samom. Pre mla­dých ľudí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra je vzhľa­dom na ich han­di­ca­pu ešte zlo­ži­tej­šie. Ako nájsť vnú­tor­ný pokoj? Čo pomô­že v budo­va­ní vzťa­hov s roves­ník­mi? Ako môžu kon­tro­lo­vať svo­je poci­ty? Auto­ri ponú­ka­jú súbor akti­vít, kto­ré sú zalo­že­né na tech­ni­kách mind­ful­ness a kto­ré pris­pie­va­jú k tomu, aby si dospie­va­jú­ci doká­za­li postup­ne vybu­do­vať dôle­ži­té zruč­nos­ti. Prvá časť kni­hy sa zame­ria­va na upo­ko­je­nie tela a mys­le. Ďal­šia sa venu­je tomu, ako využiť svo­je myš­lien­ky a poci­ty k budo­va­niu nezá­vis­los­ti. Posled­ná kapi­to­la sa potom venu­je vzťa­hom s dru­hý­mi ľuď­mi a kon­tro­le nad vlast­ným životom. 
Ire­ne McHen­ry je psy­cho­lo­gič­ka, edu­ká­tor­ka, porad­ky­ňa, autor­ka a edi­tor­ka radu publikácií. 
Carol Moog je psy­cho­lo­gič­ka s boha­tou pra­xou v prá­ci s deť­mi, dospie­va­jú­ci­mi a dospe­lý­mi, s poru­chou autis­tic­ké­ho spektra. 

300 her pro děti s autismem 

Deti s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra majú prob­lé­my so sociál­nou inte­rak­ci­ou, pred­sta­vi­vos­ťou a komu­ni­ká­cií. Čas­to nedo­ká­žu nad­via­zať očný kon­takt, ich reč sa nie­ke­dy obme­dzu­je na echo­la­lic­ké opa­ko­va­nie slov a viet. Kni­ha ponú­ka nápa­dy, ako využiť kaž­do­den­né čin­nos­ti na roz­ví­ja­nie komu­ni­kač­ných schop­nos­tí die­ťa­ťa s autiz­mom. Jed­lo, jed­no­du­ché hrač­ky, zau­jí­ma­vé mate­riá­ly či det­ské hudob­né nástro­je môžu poslú­žiť nie­len na to, aby sa die­ťa zaba­vi­lo, ale tiež nám pomô­žu nad­via­zať s die­ťa­ťom kon­takt a komu­ni­ká­ciu. Kni­ha oslo­ví rodi­čov a vycho­vá­va­te­ľov detí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra. Inšpi­rá­ciu v nej náj­du aj špe­ciál­ni peda­gó­go­via, kto­rí pra­cu­jú s deť­mi s men­tál­nym postihnutím.
Simo­ne Grif­fin je logo­péd­ka a nie­koľ­ko rokov pra­cu­je s deť­mi s autizmom.
Dian­ne Sand­ler je špe­ciál­na peda­go­gič­ka a nie­koľ­ko rokov pra­cu­je s deť­mi s autiz­mom. Tiež pôso­bí ako návrhár­ka hra­čiek pre deti so špe­ciál­ny­mi potrebami. 

PSYCHOLÓGIA

Pověz mi… 

Skú­se­ná det­ská psy­cho­lo­gič­ka popi­su­je mož­nos­ti, ako zis­tiť, čo si deti naozaj mys­lí a čo pre­ží­va­jú, bez toho aby sme môžu mani­pu­lo­vať. Ako sa máme detí pýtať? Ako s nimi hovo­riť o ich smút­ku, úzkos­tiach, fan­tá­ziách či sexu­ali­te? Tech­ni­ky a postu­py, kto­ré môže­me využiť, sa líši pod­ľa veku, a autor­ka je vo svo­jej kni­he pod­rob­ne popi­su­je. Pub­li­ká­cia je urče­ná pre tera­pe­utov, sociál­nych pra­cov­ní­kov, uči­te­ľov, práv­ni­kov, poli­caj­tov, štu­den­tov tých­to odbo­rov, výskum­ní­kov aj rodi­čia, kto­rí chcú deťom lep­šie poro­zu­mieť. Pub­li­ká­cia, kto­rá býva v ori­gi­ná­li aj pre­kla­doch opa­ko­va­ne dotla­čo­va­ná a aktu­ali­zo­va­ná, je ľah­ko zro­zu­mi­teľ­ná a oži­ve­ná prí­klad­mi, pre­hľad­mi základ­ných myš­lie­nok a cvičeniami. 
Dr. Mar­ti­ne Del­fos je holand­ská psy­cho­lo­gič­ka a tera­pe­ut­ka, kto­rá už od roku 1975 pra­cu­je s deť­mi, mla­dist­vý­mi a mla­dý­mi dospe­lý­mi. Pred­ná­ša na via­ce­rých uni­ver­zi­tách po celom sve­te a podie­ľa sa na vzde­lá­va­nie psy­cho­ló­gov, leká­rov a sociál­nych pra­cov­ní­kov. Jej kni­hy na tému vývo­jo­vej psy­cho­ló­gie boli pre­lo­že­né do nie­koľ­kých jazykov. 

Sebepoznání 

Prvý krok na ces­te k dušev­né­mu zdraviu.
Autor skú­ma rôz­ne prí­stu­py k seba­poz­na­niu a usi­lu­je sa o ich uspo­ria­da­nie do celis­tvé­ho logic­ké­ho sys­té­mu, kto­rý by čita­te­ľo­vi uľah­čil ces­tu k sebe. V teore­tic­ky zame­ra­nej čas­ti opi­su­je hlav­né prí­stu­py k seba­poz­na­niu v oblas­ti psy­cho­te­ra­pie. V prak­tic­kej čas­ti sa zaobe­rá jed­not­li­vý­mi oblas­ti seba­poz­na­nia a ponú­ka rôz­no­ro­dé tech­ni­ky pre zís­ka­va­nie infor­má­cií o sebe. Na začiat­ku kaž­dej kapi­to­ly autor teore­tic­ky vyme­dzu­je danú oblasť a ponú­ka prí­kla­dy aj rôz­ne cvi­če­nia, kto­ré slú­žia k pre­hĺbe­niu seba­poz­na­niu. Kni­ha je urče­ná pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie, medi­cí­ny, peda­go­gi­ky a rôz­nych huma­nit­ných sme­rov. Môže slú­žiť aj odbor­ní­kom ale­bo iným záu­jem­com o sebapoznanie. 
Mgr. D. Kuneš vyuču­je psy­cho­te­ra­pe­utic­ké pred­me­ty na psy­cho­lo­gic­ké ústa­vu FF MU v Brne, podie­ľa sa na výuč­be odbo­ru psy­cho­te­ra­pe­utic­kej štú­dia na FSS MU v Brne a pre­kla­dá odbor­nú lite­ra­tú­ru. Vo svo­jej pra­xi pre­vádz­ku­je indi­vi­du­ál­nu a sku­pi­no­vú terapiu. 

HRY

Hry pro tvořivé myšlení 

Súbor 107 hier a cvi­če­ní pre roz­voj tvo­ri­vé­ho mys­le­nia. Kni­ha pomô­že deťom aj mla­dým ľuďom naučiť sa zruč­nos­tiam potreb­ným pre pruž­né rea­go­va­nie na naj­rôz­nej­šie situ­ácie a rie­še­nie prob­lé­mov. Zná­ma autor­ka troch aj u nás úspeš­ných kníh ponú­ka náme­ty pre zábav­né čin­nos­ti, kto­ré roz­ví­ja­jú pamäť, fan­tá­ziu, zmy­sel pre detail i nad­hľad a pre­dov­šet­kým schop­nosť trie­diť, šikov­ne spra­co­vá­vať a správ­ne využí­vať infor­má­cie. Po struč­nom úvo­de, v kto­rom sú zro­zu­mi­teľ­ne zhr­nu­té základ­né výcho­dis­ká, nasle­du­jú cvi­če­nia, kto­rá pre­hl­bu­jú seba­poz­na­nie, seba­ve­do­mie a tvo­ri­vé mys­le­nie. Opis čin­nos­tí je struč­ný a jas­ný, ich rea­li­zá­cia je väč­ši­nou nená­roč­ná na pomôc­ky. Pomo­cou gra­fic­kých sym­bo­lov je u jed­not­li­vých hier vyzna­če­ná doba trva­nia hry, vhod­ný vek hrá­čov, veľ­kosť sku­pi­ny hráčov. 

Nejlepší hry do kapsy 

Kni­ha pred­sta­vu­je výber z desia­tich die­lov radu Hry do kap­sy, kto­ré Por­tál vydal v rokoch 2003 až 2005. Zahŕňa to naj­lep­šie z oblas­ti hier sociál­no psy­cho­lo­gic­kých, moto­ric­kých a kre­a­tív­nych, kto­ré desať malých kni­žo­čiek postup­ne ponú­ka­lo. Nová pub­li­ká­cia si zacho­vá­va prí­jem­ný vrec­ko­vý for­mát, pri­tom je nabi­tá infor­má­cia­mi. Kolek­tív auto­rov vybral tie naj­zau­jí­ma­vej­šie inšpi­rá­cie pre škol­ské i mimo­škol­ské peda­góg­mi a všet­kých, kto­rí si chcú hrať a pri­tom sa nie­čo dozve­dieť či naučiť. 

Jan Neumann pred­ná­ša prob­le­ma­ti­ku dob­ro­druž­ných hier, špor­tov v prí­ro­de a turis­ti­ky na FTVS UK v Pra­he. Je auto­rom mno­hých úspeš­ných kníh. 
Soňa Her­mo­cho­vá je psy­cho­lo­gič­ka, zaobe­rá sa sociál­ne psy­cho­ló­gi­ou, dlho­do­bo pôso­bí ako vyso­koš­kol­ská peda­go­gič­ka. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­hých kníh. 

VÝCHOVA A VÝVOJ DETÍ

O dětech a výchově 

Guy Gil­bert venu­je rodi­čom zvä­zok rád k výcho­ve detí. Kniž­ka je písa­ná Gil­ber­to­vým typic­kým štý­lom, v kto­rom sú jeho názo­ry pre­stú­pe­né drob­ný­mi prí­be­hy a krát­ky­mi ilus­tru­jú­ci­mi dia­ló­gy z jeho viac ako šty­rid­sať­roč­né­ho pôso­be­nia kňa­za – vycho­vá­va­te­ľa mlá­de­že, vše­obec­ne zná­me osob­nos­ti, na kto­rú sa ľudia (aj rodi­čia) obra­ca­jú s prob­lé­ma­mi v lis­toch aj pri pred­náš­kach. Venu­je sa témam ako rodi­čov­ská auto­ri­ta, dospie­va­nia a pre­bú­dza­nie sexu­ali­ty u detí, vzťah k tele­ví­zii a inter­ne­tu, vede­nie dia­ló­gu a mno­hým ďal­ším. Kni­hu oce­nia čita­te­lia so záuj­mom o myš­lien­ky a čin­nosť zná­me­ho kňa­za a vycho­vá­va­te­ľov, o jeho názo­ry na roko­va­nia rodi­čov vo vzťa­hu k deťom a o huma­nis­tic­ký kres­ťan­ský pohľad na život. 

Guy Gil­bert, zná­my fran­cúz­sky vycho­vá­va­teľ delik­vent­nej mlá­de­že, kňaz, vydal vo Fran­cúz­sku cez 20 titu­lov; v nakla­da­teľ­stve Por­tál vyšli jeho kni­hy Brat vyvr­hnu­tých (1993), Až do kraj­nos­ti (1994) a Evan­je­lium pod­ľa svä­té­ho lot­ra (2008).

Po dobrém, nebo po zlém? 

O výchov­ných odme­nách a tres­toch – Ume­nie odpúš­ťať – Výchov­né pros­tried­ky a situ­ácie pre ich využitie.
Význam odmien a tres­tov je vo výcho­ve zrej­me stá­le ten istý. Len v rôz­nych dobách a spo­loč­nos­tiach sa jed­no ale­bo dru­hé viac ale­bo menej zdô­raz­ňu­je, uplat­ňu­je ale­bo hlá­sa a prak­ti­zu­je. Autor si dovo­ľu­je pozvať čita­te­ľa, aby sa spo­lu s ním lás­ka­vo zamýš­ľa­li, pre­čo, kedy a ako máme dať vo výcho­ve svo­jich detí pred­nosť tomu „po dob­rom“ ale­bo „po zlom“. Roz­umieť sebe a roz­umieť die­ťa­ťu, to už je prvý krok na ces­te výchovy. 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V MŠ

Mateřská škola komunikuje s rodiči 

Dob­rá spo­lu­prá­ca ško­ly s rodič­mi „sto­jí a padá“ s komu­ni­ká­ci­ou. Ak sa obe stra­ny nedo­ká­žu dohod­núť, spo­lu­prá­ca viaz­ne a dopad tej­to situ­ácie môže pocí­tiť i die­ťa. Rov­na­ko tak die­ťa ovplyv­ní aj situ­ácie, keď si obe stra­ny neho­vo­ria prav­du, vzá­jom­ne pro­ti sebe úto­čia ale­bo k sebe nema­jú dôve­ru. A o čom si môže uči­teľ­ka mater­skej ško­ly s rodič­mi roz­prá­vať? Tém je nepre­ber­ne – die­ťa­ťu nechu­tí, je nada­né, ale­bo naopak zaos­tá­va za roves­ník­mi, zle zná­ša zme­ny, nech­ce sa hrať s ostat­ný­mi… Skú­se­ná det­ská psy­cho­lo­gič­ka pre­to pre­dov­šet­kým predš­kol­skom peda­gó­gom radí, ako nad­via­zať dob­ré vzťa­hy s rodi­na­mi detí a ako zvlád­nuť prí­pad­né komu­ni­kač­né zádr­he­le. Kni­ha je urče­ná pre­dov­šet­kým predš­kol­skom pedagógom.

PhDr. Ladi­sla­va Lazov vyštu­do­va­la psy­cho­ló­giu na FF UK a má ates­tá­ciu v kli­nic­kej psy­cho­ló­gii ILF Pra­ha. Pra­co­va­la na neuro­lo­gic­kom odde­le­ní det­skej lie­čeb­ne, v psy­chiat­ric­kej ambu­lan­cii a v psy­chiat­ric­kej lie­čeb­ni, v peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­kej porad­ni a ako vedú­ca Výchov­no lie­čeb­né­ho odde­le­nia DDS. V súčas­nej dobe sa venu­je pre­dov­šet­kým prá­ci vo svo­jom súkrom­nom pora­den­skom zaria­de­ní a tiež prá­ci škol­skej psy­cho­lo­gič­ky na dvoch základ­ných školách. 

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ 

Môžu už dvoj­roč­né deti do mater­skej ško­ly? Ako to zaria­diť, aby boli spo­koj­né, aby im pobyt medzi deť­mi sved­čil, aby sa v škôl­ke cíti­li dob­re? Veľa z toho je v rukách peda­gó­gov mater­ských škôl. Nevy­hnut­ným pred­po­kla­dom je dob­rá infor­mo­va­nosť, zna­losť prob­le­ma­ti­ky a úpra­va pod­mie­nok. Cie­ľom pub­li­ká­cie je pos­ti­hnúť všet­ky základ­né aspek­ty vzde­lá­va­nie detí rané­ho veku, poskyt­núť uži­toč­né infor­má­cie o pred­nos­tiach a úska­liach tej­to prá­ce, vrá­ta­ne prak­tic­kých rád a uká­žok čin­nos­tí, pri­niesť inšpi­rá­ciu a byť pros­peš­ná uči­teľ­kám a ria­di­teľ­kám mater­ských škôl, rodi­čom i ďal­ším čita­te­ľom. Autor­ky uvá­dza­jú rad prí­kla­dov z pra­xe a odpo­rú­ča­ní, kto­ré ponú­ka­jú, sú zosú­la­de­né s exis­tu­jú­ci­mi kuri­ku­lár­ny­mi doku­ment­mi. Kni­ha je urče­ná pre­dov­šet­kým peda­gó­gom mater­ských škôl a využi­jú ju tiež štu­den­ti predš­kol­skej peda­go­gi­ky a tiež zria­ďo­va­te­lia škôl.

Mgr. Hana Splav­co­vá pôso­bí ako odbor­ný garant predš­kol­ské­ho vzde­lá­va­nia v Národ­nom ústa­ve pre vzde­lá­va­nie, škol­ské pora­den­ské zaria­de­nia a zaria­de­nia pre ďal­šie vzde­lá­va­nie peda­go­gic­kých pra­cov­ní­kov. Nie­koľ­ko rokov pôso­bi­la ako vedú­ca jaslí.
PhDr. Jana Kro­páč­ko­vá, Ph.D., pred­ná­ša na Kated­re pri­már­nej peda­go­gi­ky Peda­go­gic­kej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej a pôso­bí tu ako pro­de­kan­ka pre štu­dij­né záležitosti.