Praž­ské nakla­da­teľ­stvo Por­tál svo­jou pub­li­kač­nou čin­nos­ťou pokrý­va širo­ké spek­trum oblas­tí. Čita­te­lia sa od roku 1990 zozna­mu­jú z rôz­nych pohľa­dov s nový­mi trend­mi v peda­go­gi­ke, psy­cho­ló­gii, sociál­nej prá­ci a naj­nov­šie aj z ďal­ších oblas­tí, napr. poli­to­ló­gie, antro­po­ló­gie a eko­ló­gie. Odbor­ná lite­ra­tú­ra – pub­li­ká­cie a slov­ní­ky, kto­ré tvo­ria asi polo­vi­cu pro­duk­cie – je urče­ná štu­den­tom naj­rôz­nej­ších odbo­rov vyso­kých škôl i odbor­ní­kom v pra­xi, kto­rí nech­cú stra­tiť pre­hľad o nových kon­cep­ciách a vývo­ji odbo­ru.

Por­tál vychá­dza v ústre­ty aj záu­jem­com o popu­lár­no-psy­cho­lo­gic­kú lite­ra­tú­ru a sna­ží sa uspo­ko­jo­vať záu­jem čita­te­ľov o seba­poz­na­nie, vlast­ný dušev­ný rast a pozna­nie sku­toč­ných hod­nôt. Stret­nu­tie s význam­ný­mi osob­nos­ťa­mi a ich názor­mi pri­bli­žu­je edí­cia Roz­ho­vo­ry. Prí­be­hy a legen­dy v ďal­ších edič­ných radoch umož­ňu­jú nahliad­nuť do filo­zo­fií rôz­nych kul­túr a pri­ná­ša­jú inšpi­rá­ciu na hľa­da­nie vlast­nej život­nej ces­ty. Veľ­kú sku­pi­nu čita­te­ľov tvo­ria rodi­čia, kto­rí si kla­dú otáz­ky, aké sú kľú­čo­vé prin­cí­py výcho­vy, a hľa­da­jú náme­ty, ako roz­um­ne napl­niť voľ­ný čas detí. Pre nich sú urče­né prak­tic­ké prí­ruč­ky o výcho­ve a tiež kni­hy hier a nápa­dov roz­ví­ja­jú­cich det­skú tvo­ri­vosť, kto­ré úspeš­ne využí­va­jú i uči­te­lia a vycho­vá­va­te­lia. Rady, ako sa vyrov­nať so život­ný­mi nástra­ha­mi, náj­de v našich kni­hách i dospie­va­jú­ca mlá­dež, a nie­len jej sú navy­še urče­né kni­hy hier a cvi­če­ní slú­žia­cich na zacho­va­nie bys­tré­ho roz­umu, teles­nej kon­dí­cie a na náj­de­nie mies­ta v sociál­nej sku­pi­ne.


Kniž­nú pro­duk­ciu dopĺňa­jú peri­odi­ká, kto­ré zahŕňa­jú výcho­vu v mater­ských ško­lách (Infor­ma­to­rium 3 – 8), rady a infor­má­cie zo sve­ta peda­go­gi­ky v časo­pi­se Rodi­na a ško­la a tren­dy moder­nej psy­cho­ló­gie (Psy­cho­lo­gie dnes).

Od začiat­ku svo­jej exis­ten­cie spo­lu­pra­co­va­lo nakla­da­teľ­stvo tiež s nie­kto­rý­mi slo­ven­ský­mi dis­tri­bú­tor­mi. Táto spo­lu­prá­ca však nebo­la a nie je jed­no­du­chá – fir­my vzni­ka­jú a zani­ka­jú, občas sú prob­lé­my s úhra­dou pla­tieb, nikto nepok­rý­va všet­kých kníh­kup­cov… Výsled­kom tých­to skú­se­nos­tí bolo, že fir­ma po roku 2000 zača­la uva­žo­vať o zria­de­ní svo­jej poboč­ky na Slo­ven­sku. Toto sa poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať na jeseň roku 2004. Od augus­ta 2004 má Por­tál poboč­ku na Slo­ven­sku. Vedú­cou tej­to fir­my Por­tál Slo­va­kia je pani PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá.

VYBERÁME Z NAŠEJ PONUKY
PRE PEDAGÓGOV

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá hod­no­te­ním v ško­le, naj­mä hod­no­te­ním slov­ným, a to v jeho peda­go­gic­kých a psy­cho­lo­gic­kých aspek­toch. Slov­né hod­no­te­nie nechá­pe len ako alter­na­tív­ny for­mu hod­no­te­nia, pre kto­rej využi­tie sa uči­teľ môže, ale tiež nemu­sí roz­hod­núť. Pri moni­to­ro­va­ní žia­ko­vej ces­ty za vedo­mos­ťa­mi sa totiž dneš­ný uči­teľ nevyh­ne hod­no­te­nie sociál­nych i kog­ni­tív­nych zruč­nos­tí, posto­jov a prí­stu­pov žia­ka ale­bo jeho vzťa­hu k pod­stat­ným hod­no­tám. Na to všet­ko kla­si­fi­ká­cia pomo­cou zná­mok nesta­čí. Pra­vým nástro­jom, kto­rý mie­ri tiež k roz­vo­ju seba­hod­no­te­nie, je teda hod­no­te­nie pomo­cou popis­né­ho jazy­ka. Kni­ha pri­ná­ša množ­stvo prak­tic­kých uká­žok, kto­ré môžu uči­te­ľov inšpi­ro­vať v ich kaž­do­den­nej peda­go­gic­kej čin­nos­ti. Mgr. Šár­ka Miko­vá a Mgr. Jiři­na Stang sú det­ské psy­cho­lo­gič­ky. Zaobe­ra­jú sa pre­dov­šet­kým psy­cho­lo­gic­ký­mi aspekt­mi hod­no­te­nia a tým, ako rôz­ne hod­no­tia­ce prí­stu­py a prak­ti­ky rešpek­tu­jú vro­de­né dis­po­zí­cie žia­kov.

Formativní hodnocení ve výuce

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá for­ma­tív­nym hod­no­te­ním v ško­le. Ide o kva­li­ta­tív­ne hod­no­te­nie, kto­ré­ho úče­lom je pri­niesť žia­kom uži­toč­nú infor­má­ciu o ich aktu­ál­nom sta­ve vedo­mos­tí a šikov­nosť s cie­ľom zlep­šiť ich výsled­ky a naučiť žia­kov pri­jí­mať hod­no­te­nie ako pri­ro­dze­nú súčasť živo­ta. Kni­ha si kla­die za cieľ zorien­to­vať čita­te­ľa v aktu­ál­nych tren­doch hod­no­te­nia žia­kov a témach, ako je sta­no­ve­nie kri­té­rií hod­no­te­nia, posky­to­va­nie spät­nej väz­by, prá­ca s chy­bou, roz­voj seba­hod­no­te­nie a sku­pi­no­vé­ho hod­no­te­nia. V porov­ná­va­com kon­tex­te pou­ka­zu­je na hlav­nej ces­ty roz­vo­ja for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia a na mož­nos­ti ich využi­tia pri zvy­šo­va­ní kva­li­ty výuč­by na slo­ven­ských ško­lách. Teória je dopl­ne­ná ukáž­ka­mi s kon­krét­ny­mi nástroj­mi a tech­ni­ka­mi for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia, prí­kla­dy z pra­xe a auten­tic­ký­mi výro­ky uči­te­ľov a žia­kov. To všet­ko by malo pomôcť pre­viesť teore­tic­ké poznat­ky do kaž­do­den­nej pra­xe. Karel Sta­rý pôso­bil ako uči­teľ češ­ti­ny a deje­pi­su na základ­nej ško­le a na gym­ná­ziu. V súčas­nos­ti pra­cu­je na Peda­go­gic­kej fakul­te Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej v Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia. Téme škol­ské­ho hod­no­te­nia sa dlho­do­bo venu­je ako výskum­ne, tak peda­go­gic­ky v kur­zoch pre štu­den­tov uči­teľ­stva i uči­te­ľov z pra­xe. Vero­ni­ka Lauf­ko­vá vyštu­do­va­la uči­teľ­stvo slo­ven­ské­ho jazy­ka a lite­ra­tú­ry a zákla­dov spo­lo­čen­ských vied a dokto­rand­ské štú­dium v ​​odbo­re peda­go­gi­ka. Pôso­bí ako odbor­ná asis­tent­ka na kated­re čes­kej lite­ra­tú­ry a ako výskum­ná pra­cov­níč­ka Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia na Uni­ver­zi­te Kar­lo­vej, Peda­go­gic­kej fakul­te.

AKTUÁLNA PONUKA SEMINÁROV A ŠKOLENÍ

Odborné semináre

Dieťa s autizmom a emócie

27. apríl 2020

Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach

20. máj 2020

KNIŽNÉ NOVINKY

Zľava 15 % na všetky knihy zakúpené u nás!

Ak máte prob­lém s regis­trá­ci­ou v e‑shope, kon­tak­tuj­te nás cez e‑mail: portalslovakia@stonline.sk
 

Back to top