Skip to content

Por­tál bol zalo­že­ný v roku 1990 s cie­ľom pomá­hať pri výcho­ve detí a mlá­de­že. Od začiat­ku sa pre­to zame­ral pre­dov­šet­kým na pub­li­ká­cie z odbo­rov peda­go­gi­ka, psy­cho­ló­gie a sociál­nej prá­ce, a to na odbor­nej aj popu­lár­nej úrov­ni. Neskôr pri­bud­li kni­hy pre rodi­čov aj deti ako z oblas­ti belet­rie, tak roz­ví­ja­jú­ce tvo­ri­vosť. Neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou kniž­nej pro­duk­cie sú roz­ho­vo­ry, spi­ri­tu­ál­ne titu­ly, belet­rie a non-fiction.

PEDAGOGIKA

Publikácia sa zaoberá hodnotením v škole, najmä hodnotením slovným, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektoch. Slovné hodnotenie nechápe len ako alternatívny formu hodnotenia, pre ktorej využitie sa učiteľ môže, ale tiež nemusí rozhodnúť. Pri monitorovaní žiakovej cesty za vedomosťami sa totiž dnešný učiteľ nevyhne hodnotenie sociálnych i kognitívnych zručností, postojov a prístupov žiaka alebo jeho vzťahu k podstatným hodnotám. Na to všetko klasifikácia pomocou známok nestačí. Pravým nástrojom, ktorý mieri tiež k rozvoju sebahodnotenie, je teda hodnotenie pomocou popisného jazyka. Kniha prináša množstvo praktických ukážok, ktoré môžu učiteľov inšpirovať v ich každodennej pedagogickej činnosti.
Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang sú detské psychologičky. Zaoberajú sa predovšetkým psychologickými aspektmi hodnotenia a tým, ako rôzne hodnotiace prístupy a praktiky rešpektujú vrodené dispozície žiakov.

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení 

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá hod­no­te­ním v ško­le, naj­mä hod­no­te­ním slov­ným, a to v jeho peda­go­gic­kých a psy­cho­lo­gic­kých aspek­toch. Slov­né hod­no­te­nie nechá­pe len ako alter­na­tív­ny for­mu hod­no­te­nia, pre kto­rej využi­tie sa uči­teľ môže, ale tiež nemu­sí roz­hod­núť. Pri moni­to­ro­va­ní žia­ko­vej ces­ty za vedo­mos­ťa­mi sa totiž dneš­ný uči­teľ nevyh­ne hod­no­te­nie sociál­nych i kog­ni­tív­nych zruč­nos­tí, posto­jov a prí­stu­pov žia­ka ale­bo jeho vzťa­hu k pod­stat­ným hod­no­tám. Na to všet­ko kla­si­fi­ká­cia pomo­cou zná­mok nesta­čí. Pra­vým nástro­jom, kto­rý mie­ri tiež k roz­vo­ju seba­hod­no­te­nie, je teda hod­no­te­nie pomo­cou popis­né­ho jazy­ka. Kni­ha pri­ná­ša množ­stvo prak­tic­kých uká­žok, kto­ré môžu uči­te­ľov inšpi­ro­vať v ich kaž­do­den­nej peda­go­gic­kej čin­nos­ti. Mgr. Šár­ka Miko­vá a Mgr. Jiři­na Stang sú det­ské psy­cho­lo­gič­ky. Zaobe­ra­jú sa pre­dov­šet­kým psy­cho­lo­gic­ký­mi aspekt­mi hod­no­te­nia a tým, ako rôz­ne hod­no­tia­ce prí­stu­py a prak­ti­ky rešpek­tu­jú vro­de­né dis­po­zí­cie žiakov. 
Publikácia sa zaoberá formatívnym hodnotením v škole. Ide o kvalitatívne hodnotenie, ktorého účelom je priniesť žiakom užitočnú informáciu o ich aktuálnom stave vedomostí a šikovnosť s cieľom zlepšiť ich výsledky a naučiť žiakov prijímať hodnotenie ako prirodzenú súčasť života. Kniha si kladie za cieľ zorientovať čitateľa v aktuálnych trendoch hodnotenia žiakov a témach, ako je stanovenie kritérií hodnotenia, poskytovanie spätnej väzby, práca s chybou, rozvoj sebahodnotenie a skupinového hodnotenia. V porovnávacom kontexte poukazuje na hlavnej cesty rozvoja formatívneho hodnotenia a na možnosti ich využitia pri zvyšovaní kvality výučby na slovenských školách. Teória je doplnená ukážkami s konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia, príklady z praxe a autentickými výroky učiteľov a žiakov. To všetko by malo pomôcť previesť teoretické poznatky do každodennej praxe. Karel Starý pôsobil ako učiteľ češtiny a dejepisu na základnej škole a na gymnáziu. V súčasnosti pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Ústavu výskumu a rozvoja vzdelávania. Téme školského hodnotenia sa dlhodobo venuje ako výskumne, tak pedagogicky v kurzoch pre študentov učiteľstva i učiteľov z praxe. Veronika Laufková vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a základov spoločenských vied a doktorandské štúdium v ​​odbore pedagogika. Pôsobí ako odborná asistentka na katedre českej literatúry a ako výskumná pracovníčka Ústavu výskumu a rozvoja vzdelávania na Univerzite Karlovej, Pedagogickej fakulte.

Formativní hodnocení ve výuce 

Pub­li­ká­cia sa zaobe­rá for­ma­tív­nym hod­no­te­ním v ško­le. Ide o kva­li­ta­tív­ne hod­no­te­nie, kto­ré­ho úče­lom je pri­niesť žia­kom uži­toč­nú infor­má­ciu o ich aktu­ál­nom sta­ve vedo­mos­tí a šikov­nosť s cie­ľom zlep­šiť ich výsled­ky a naučiť žia­kov pri­jí­mať hod­no­te­nie ako pri­ro­dze­nú súčasť živo­ta. Kni­ha si kla­die za cieľ zorien­to­vať čita­te­ľa v aktu­ál­nych tren­doch hod­no­te­nia žia­kov a témach, ako je sta­no­ve­nie kri­té­rií hod­no­te­nia, posky­to­va­nie spät­nej väz­by, prá­ca s chy­bou, roz­voj seba­hod­no­te­nie a sku­pi­no­vé­ho hod­no­te­nia. V porov­ná­va­com kon­tex­te pou­ka­zu­je na hlav­nej ces­ty roz­vo­ja for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia a na mož­nos­ti ich využi­tia pri zvy­šo­va­ní kva­li­ty výuč­by na slo­ven­ských ško­lách. Teória je dopl­ne­ná ukáž­ka­mi s kon­krét­ny­mi nástroj­mi a tech­ni­ka­mi for­ma­tív­ne­ho hod­no­te­nia, prí­kla­dy z pra­xe a auten­tic­ký­mi výro­ky uči­te­ľov a žia­kov. To všet­ko by malo pomôcť pre­viesť teore­tic­ké poznat­ky do kaž­do­den­nej pra­xe. Karel Sta­rý pôso­bil ako uči­teľ češ­ti­ny a deje­pi­su na základ­nej ško­le a na gym­ná­ziu. V súčas­nos­ti pra­cu­je na Peda­go­gic­kej fakul­te Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej v Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia. Téme škol­ské­ho hod­no­te­nia sa dlho­do­bo venu­je ako výskum­ne, tak peda­go­gic­ky v kur­zoch pre štu­den­tov uči­teľ­stva i uči­te­ľov z pra­xe. Vero­ni­ka Lauf­ko­vá vyštu­do­va­la uči­teľ­stvo slo­ven­ské­ho jazy­ka a lite­ra­tú­ry a zákla­dov spo­lo­čen­ských vied a dokto­rand­ské štú­dium v ​​odbo­re peda­go­gi­ka. Pôso­bí ako odbor­ná asis­tent­ka na kated­re čes­kej lite­ra­tú­ry a ako výskum­ná pra­cov­níč­ka Ústa­vu výsku­mu a roz­vo­ja vzde­lá­va­nia na Uni­ver­zi­te Kar­lo­vej, Peda­go­gic­kej fakulte. 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

Praktická príručka sprevádza čitateľa špeciálnou pedagogikou, zoznamuje s odborom ako takým a sprevádza jednotlivými čiastkovými odbormi. Čitatelia v nej nájdu základný prehľad psychopédie, logopédie, surdopédie, fyflopédie, somatopédie a etopédie. Ďalej sa môžu zoznámiť s konceptom špeciálno-pedagogickej starostlivosti o osoby ohrozené sociálno patologickými javmi a so špeciálno-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Nechýba prehľad špecifických odborov, ako sú alternatívne a augmentatívne komunikácie, bazálna stimulácia a Feursteinova metóda inštrumentálneho obohacovania. Kniha je určená študentom špeciálnej pedagogiky a záujemcom o toto štúdium.

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., je editorom publikácie. Pôsobí ako profesor Ústavu speciálněpedagogických štúdií University Palackého v Olomouci. Venuje sa psychopédia a dramaterapie. V Portálu vyšla jeho kniha dramaterapie a je spoluautorom publikácie Zdravotné postihnutie a pomáhajúce profesie.
Spoluautormi Prehľadu špeciálnej pedagogiky sú Prof. PaedDr. Libuše Ludíkov, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Miluše Hutyrovo, Ph.D., PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Mgr. Martin Dominik polienok, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Přehled speciální pedagogiky 

Prak­tic­ká prí­ruč­ka spre­vá­dza čita­te­ľa špe­ciál­nou peda­go­gi­kou, zozna­mu­je s odbo­rom ako takým a spre­vá­dza jed­not­li­vý­mi čias­tko­vý­mi odbor­mi. Čita­te­lia v nej náj­du základ­ný pre­hľad psy­cho­pé­die, logo­pé­die, sur­do­pé­die, fyf­lo­pé­die, soma­to­pé­die a eto­pé­die. Ďalej sa môžu zozná­miť s kon­cep­tom špe­ciál­no-peda­go­gic­kej sta­rost­li­vos­ti o oso­by ohro­ze­né sociál­no pato­lo­gic­ký­mi jav­mi a so špe­ciál­no-peda­go­gic­kou andra­go­gi­kou a geron­to­go­gi­kou. Nechý­ba pre­hľad špe­ci­fic­kých odbo­rov, ako sú alter­na­tív­ne a aug­men­ta­tív­ne komu­ni­ká­cie, bazál­na sti­mu­lá­cia a Feurs­te­i­no­va metó­da inštru­men­tál­ne­ho obo­ha­co­va­nia. Kni­ha je urče­ná štu­den­tom špe­ciál­nej peda­go­gi­ky a záu­jem­com o toto štúdium. 
Prof. PaedDr. Milan Valen­ta, Ph.D., je edi­to­rom pub­li­ká­cie. Pôso­bí ako pro­fe­sor Ústa­vu spe­ciál­něpe­da­go­gic­kých štú­dií Uni­ver­si­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci. Venu­je sa psy­cho­pé­dia a dra­ma­te­ra­pie. V Por­tá­lu vyšla jeho kni­ha dra­ma­te­ra­pie a je spo­lu­au­to­rom pub­li­ká­cie Zdra­vot­né pos­ti­hnu­tie a pomá­ha­jú­ce profesie.
Spo­lu­au­tor­mi Pre­hľa­du špe­ciál­nej peda­go­gi­ky sú Prof. PaedDr. Libu­še Ludí­kov, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Lan­ger, Ph.D., Mgr. Milu­še Huty­ro­vo, Ph.D., PhDr. Rena­ta Mlčá­ko­vá, Ph.D., Mgr. Oldřich Mül­ler, Ph.D., Mgr. Mar­tin Domi­nik polie­nok, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vít­ko­vá, CSc. 
Dieťa „nešikovné„ býva často považované za lenivé alebo celkovo oneskorené. Pritom snáď každé desiate dieťa trpí špecifickou poruchou jemnej motoriky, dyspraxiou, alebo všeobecnejšie vývojovou poruchou koordinácie. Tieto deti (a neskôr aj dospelí) majú problémy so zvládnutím základných úkonov sebaobsluhy, nedarí sa im zapájať sa do detských hier a bývajú preto sociálno izolované a stávajú sa ľahkým terčom stálej kritiky dospelých a šikanovania rovesníkov.
 Autorka vo svojej ojedinelej knihe podáva rad praktických rád pre výchovu a pomoc týmto deťom aj odbornejšie informácie o príčinách a diagnostických postupoch.

Nešikovné dítě 

Die­ťa „neši­kov­né„ býva čas­to pova­žo­va­né za leni­vé ale­bo cel­ko­vo one­sko­re­né. Pri­tom snáď kaž­dé desia­te die­ťa trpí špe­ci­fic­kou poru­chou jem­nej moto­ri­ky, dys­pra­xi­ou, ale­bo vše­obec­nej­šie vývo­jo­vou poru­chou koor­di­ná­cie. Tie­to deti (a neskôr aj dospe­lí) majú prob­lé­my so zvlád­nu­tím základ­ných úko­nov seba­ob­slu­hy, neda­rí sa im zapá­jať sa do det­ských hier a býva­jú pre­to sociál­no izo­lo­va­né a stá­va­jú sa ľah­kým ter­čom stá­lej kri­ti­ky dospe­lých a šika­no­va­nia roves­ní­kov.
Autor­ka vo svo­jej oje­di­ne­lej kni­he podá­va rad prak­tic­kých rád pre výcho­vu a pomoc tým­to deťom aj odbor­nej­šie infor­má­cie o prí­či­nách a diag­nos­tic­kých postupoch. 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA – ADHD

Zase nemá domácu úlohu? Zase nedáva pozor a ruší? Rodičia a učitelia detí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou skúšajú často prvý posledný, striedajú odmeny a tresty, ale máločo zaberie. Jednou z ciest je doviesť deti s ADHD a ADD k tomu, aby sa naučili samy si zorganizovať svoje veci aj to, čo robia. Podľa autorky na deti s ADHD a ADD platí zábava spojená a individuálnym prístupom, pravidlami, jednoduchosťou a plánovaním času. Všetko, čo deti učíme, by sme im podľa nej mali najprv predviesť, potom na tom s nimi spolupracovať, potom dohliadať na to, ako to skúšajú urobiť samy, nechať ich prácu vykonať samostatne a nakoniec skontrolovať, ako sa im to podarilo. Kniha je plná praktických tipov, ktoré pomôžu zvládnuť výzvu, ktorú predstavuje ADHD a ADD. Cheryl R. Carter založila organizáciu Organized Kidz, ktorá pomáha deťom so špeciálnymi potrebami osvojiť si organizačné a študijné zručnosti. Pôsobila ako špeciálna pedagogička so zameraním na poruchy učenia a ďalej ako poradkyňa v oblasti time managementu. Založila tiež združenie Organize Your Life na pomoc kresťanským matkám.

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole 

Zase nemá domá­cu úlo­hu? Zase nedá­va pozor a ruší? Rodi­čia a uči­te­lia detí s poru­cha­mi pozor­nos­ti a hype­rak­ti­vi­tou skú­ša­jú čas­to prvý posled­ný, strie­da­jú odme­ny a tres­ty, ale málo­čo zabe­rie. Jed­nou z ciest je doviesť deti s ADHD a ADD k tomu, aby sa nauči­li samy si zor­ga­ni­zo­vať svo­je veci aj to, čo robia. Pod­ľa autor­ky na deti s ADHD a ADD pla­tí zába­va spo­je­ná a indi­vi­du­ál­nym prí­stu­pom, pra­vid­la­mi, jed­no­du­chos­ťou a plá­no­va­ním času. Všet­ko, čo deti učí­me, by sme im pod­ľa nej mali najprv pred­viesť, potom na tom s nimi spo­lu­pra­co­vať, potom dohlia­dať na to, ako to skú­ša­jú uro­biť samy, nechať ich prá­cu vyko­nať samos­tat­ne a nako­niec skon­tro­lo­vať, ako sa im to poda­ri­lo. Kni­ha je plná prak­tic­kých tipov, kto­ré pomô­žu zvlád­nuť výzvu, kto­rú pred­sta­vu­je ADHD a ADD. Che­ryl R. Car­ter zalo­ži­la orga­ni­zá­ciu Orga­ni­zed Kidz, kto­rá pomá­ha deťom so špe­ciál­ny­mi potre­ba­mi osvo­jiť si orga­ni­zač­né a štu­dij­né zruč­nos­ti. Pôso­bi­la ako špe­ciál­na peda­go­gič­ka so zame­ra­ním na poru­chy uče­nia a ďalej ako porad­ky­ňa v oblas­ti time mana­ge­men­tu. Zalo­ži­la tiež zdru­že­nie Orga­ni­ze Your Life na pomoc kres­ťan­ským matkám. 
Jednoduchý a flexibilný program ponúka šesť krokov, ako zvládnuť poruchy pozornosti a hyperaktivitu čiže ADHD. V knihe nájdete hry, ktoré pomôžu k zlepšeniu pozornosti dieťaťa, a overené nápady, ktoré dieťaťu pomôžu, aby si lepšie organizovalo priestor a čas. ADHD je výzvou pre všetkých, ako pre dieťa, tak pre „jeho“ dospelých, teda rodičov a učiteľov. Autori vychádzajú z poznatku, že deti s ADHD potrebujú, aby sme sa o ne starali inak, než sa staráme o deti, ktoré nemajú problémy s koncentráciou a hyperaktivitou. Kniha vychádza z rady štúdií aj zo skúseností rodín, kde žije dieťa s ADHD.

David Daley je psychológ, pôsobí na Bangorské univerzite. Margaret Thompson je psychologička a externe vyučuje na univerzite v Southamptone. Edmund J. S. Sonuga-Bark je profesorom psychológie na univerzite v Southamptone.

Cathy Laver-Bradbury je zdravotná sestra špecializujúca sa na problematiku ADHD, pôsobí na univerzite v Southamptone. Anne Weeks pôsobí ako vrchná sestra v nemocnici v Ashurst.

Šest kroků ke zvládnutí ADHD 

Jed­no­du­chý a fle­xi­bil­ný prog­ram ponú­ka šesť kro­kov, ako zvlád­nuť poru­chy pozor­nos­ti a hype­rak­ti­vi­tu čiže ADHD. V kni­he náj­de­te hry, kto­ré pomô­žu k zlep­še­niu pozor­nos­ti die­ťa­ťa, a ove­re­né nápa­dy, kto­ré die­ťa­ťu pomô­žu, aby si lep­šie orga­ni­zo­va­lo pries­tor a čas. ADHD je výzvou pre všet­kých, ako pre die­ťa, tak pre „jeho“ dospe­lých, teda rodi­čov a uči­te­ľov. Auto­ri vychá­dza­jú z poznat­ku, že deti s ADHD potre­bu­jú, aby sme sa o ne sta­ra­li inak, než sa sta­rá­me o deti, kto­ré nema­jú prob­lé­my s kon­cen­trá­ci­ou a hype­rak­ti­vi­tou. Kni­ha vychá­dza z rady štú­dií aj zo skú­se­nos­tí rodín, kde žije die­ťa s ADHD.
David Daley je psy­cho­lóg, pôso­bí na Ban­gor­ské uni­ver­zi­te. Mar­ga­ret Thom­pson je psy­cho­lo­gič­ka a exter­ne vyuču­je na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne. Edmund J. S. Sonu­ga-Bark je pro­fe­so­rom psy­cho­ló­gie na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne.
Cat­hy Laver-Brad­bu­ry je zdra­vot­ná ses­tra špe­cia­li­zu­jú­ca sa na prob­le­ma­ti­ku ADHD, pôso­bí na uni­ver­zi­te v Sout­hamp­to­ne. Anne Weeks pôso­bí ako vrch­ná ses­tra v nemoc­ni­ci v Ashurst. 

AUTIZMUS

Dospievanie je zložité obdobie plné nepokoja a pochybovanie o sebe samom. Pre mladých ľudí s poruchou autistického spektra je vzhľadom na ich handicapu ešte zložitejšie. Ako nájsť vnútorný pokoj? Čo pomôže v budovaní vzťahov s rovesníkmi? Ako môžu kontrolovať svoje pocity? Autori ponúkajú súbor aktivít, ktoré sú založené na technikách mindfulness a ktoré prispievajú k tomu, aby si dospievajúci dokázali postupne vybudovať dôležité zručnosti.
Prvá časť knihy sa zameriava na upokojenie tela a mysle. Ďalšia sa venuje tomu, ako využiť svoje myšlienky a pocity k budovaniu nezávislosti. Posledná kapitola sa potom venuje vzťahom s druhými ľuďmi a kontrole nad vlastným životom.

Irene McHenry je psychologička, edukátorka, poradkyňa, autorka a editorka radu publikácií.

Carol Moog je psychologička s bohatou praxou v práci s deťmi, dospievajúcimi a dospelými, s poruchou autistického spektra.

Aktivity pro starší děti s PAS 

Dospie­va­nie je zlo­ži­té obdo­bie plné nepo­ko­ja a pochy­bo­va­nie o sebe samom. Pre mla­dých ľudí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra je vzhľa­dom na ich han­di­ca­pu ešte zlo­ži­tej­šie. Ako nájsť vnú­tor­ný pokoj? Čo pomô­že v budo­va­ní vzťa­hov s roves­ník­mi? Ako môžu kon­tro­lo­vať svo­je poci­ty? Auto­ri ponú­ka­jú súbor akti­vít, kto­ré sú zalo­že­né na tech­ni­kách mind­ful­ness a kto­ré pris­pie­va­jú k tomu, aby si dospie­va­jú­ci doká­za­li postup­ne vybu­do­vať dôle­ži­té zruč­nos­ti. Prvá časť kni­hy sa zame­ria­va na upo­ko­je­nie tela a mys­le. Ďal­šia sa venu­je tomu, ako využiť svo­je myš­lien­ky a poci­ty k budo­va­niu nezá­vis­los­ti. Posled­ná kapi­to­la sa potom venu­je vzťa­hom s dru­hý­mi ľuď­mi a kon­tro­le nad vlast­ným životom. 
Ire­ne McHen­ry je psy­cho­lo­gič­ka, edu­ká­tor­ka, porad­ky­ňa, autor­ka a edi­tor­ka radu publikácií. 
Carol Moog je psy­cho­lo­gič­ka s boha­tou pra­xou v prá­ci s deť­mi, dospie­va­jú­ci­mi a dospe­lý­mi, s poru­chou autis­tic­ké­ho spektra. 
Deti s poruchou autistického spektra majú problémy so sociálnou interakciou, predstavivosťou a komunikácií. Často nedokážu nadviazať očný kontakt, ich reč sa niekedy obmedzuje na echolalické opakovanie slov a viet. Kniha ponúka nápady, ako využiť každodenné činnosti na rozvíjanie komunikačných schopností dieťaťa s autizmom. Jedlo, jednoduché hračky, zaujímavé materiály či detské hudobné nástroje môžu poslúžiť nielen na to, aby sa dieťa zabavilo, ale tiež nám pomôžu nadviazať s dieťaťom kontakt a komunikáciu. Kniha osloví rodičov a vychovávateľov detí s poruchou autistického spektra. Inšpiráciu v nej nájdu aj špeciálni pedagógovia, ktorí pracujú s deťmi s mentálnym postihnutím.
Simone Griffin je logopédka a niekoľko rokov pracuje s deťmi s autizmom.
Dianne Sandler je špeciálna pedagogička a niekoľko rokov pracuje s deťmi s autizmom. Tiež pôsobí ako návrhárka hračiek pre deti so špeciálnymi potrebami.

300 her pro děti s autismem 

Deti s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra majú prob­lé­my so sociál­nou inte­rak­ci­ou, pred­sta­vi­vos­ťou a komu­ni­ká­cií. Čas­to nedo­ká­žu nad­via­zať očný kon­takt, ich reč sa nie­ke­dy obme­dzu­je na echo­la­lic­ké opa­ko­va­nie slov a viet. Kni­ha ponú­ka nápa­dy, ako využiť kaž­do­den­né čin­nos­ti na roz­ví­ja­nie komu­ni­kač­ných schop­nos­tí die­ťa­ťa s autiz­mom. Jed­lo, jed­no­du­ché hrač­ky, zau­jí­ma­vé mate­riá­ly či det­ské hudob­né nástro­je môžu poslú­žiť nie­len na to, aby sa die­ťa zaba­vi­lo, ale tiež nám pomô­žu nad­via­zať s die­ťa­ťom kon­takt a komu­ni­ká­ciu. Kni­ha oslo­ví rodi­čov a vycho­vá­va­te­ľov detí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra. Inšpi­rá­ciu v nej náj­du aj špe­ciál­ni peda­gó­go­via, kto­rí pra­cu­jú s deť­mi s men­tál­nym postihnutím.
Simo­ne Grif­fin je logo­péd­ka a nie­koľ­ko rokov pra­cu­je s deť­mi s autizmom.
Dian­ne Sand­ler je špe­ciál­na peda­go­gič­ka a nie­koľ­ko rokov pra­cu­je s deť­mi s autiz­mom. Tiež pôso­bí ako návrhár­ka hra­čiek pre deti so špe­ciál­ny­mi potrebami. 

PSYCHOLÓGIA

Skúsená detská psychologička popisuje možnosti, ako zistiť, čo si deti naozaj myslí a čo prežívajú, bez toho aby sme môžu manipulovať. Ako sa máme detí pýtať? Ako s nimi hovoriť o ich smútku, úzkostiach, fantáziách či sexualite? Techniky a postupy, ktoré môžeme využiť, sa líši podľa veku, a autorka je vo svojej knihe podrobne popisuje. Publikácia je určená pre terapeutov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, právnikov, policajtov, študentov týchto odborov, výskumníkov aj rodičia, ktorí chcú deťom lepšie porozumieť.
Publikácia, ktorá býva v origináli aj prekladoch opakovane dotlačovaná a aktualizovaná, je ľahko zrozumiteľná a oživená príkladmi, prehľadmi základných myšlienok a cvičeniami.

Dr. Martine Delfos je holandská psychologička a terapeutka, ktorá už od roku 1975 pracuje s deťmi, mladistvými a mladými dospelými. Prednáša na viacerých univerzitách po celom svete a podieľa sa na vzdelávanie psychológov, lekárov a sociálnych pracovníkov. Jej knihy na tému vývojovej psychológie boli preložené do niekoľkých jazykov.

Pověz mi… 

Skú­se­ná det­ská psy­cho­lo­gič­ka popi­su­je mož­nos­ti, ako zis­tiť, čo si deti naozaj mys­lí a čo pre­ží­va­jú, bez toho aby sme môžu mani­pu­lo­vať. Ako sa máme detí pýtať? Ako s nimi hovo­riť o ich smút­ku, úzkos­tiach, fan­tá­ziách či sexu­ali­te? Tech­ni­ky a postu­py, kto­ré môže­me využiť, sa líši pod­ľa veku, a autor­ka je vo svo­jej kni­he pod­rob­ne popi­su­je. Pub­li­ká­cia je urče­ná pre tera­pe­utov, sociál­nych pra­cov­ní­kov, uči­te­ľov, práv­ni­kov, poli­caj­tov, štu­den­tov tých­to odbo­rov, výskum­ní­kov aj rodi­čia, kto­rí chcú deťom lep­šie poro­zu­mieť. Pub­li­ká­cia, kto­rá býva v ori­gi­ná­li aj pre­kla­doch opa­ko­va­ne dotla­čo­va­ná a aktu­ali­zo­va­ná, je ľah­ko zro­zu­mi­teľ­ná a oži­ve­ná prí­klad­mi, pre­hľad­mi základ­ných myš­lie­nok a cvičeniami. 
Dr. Mar­ti­ne Del­fos je holand­ská psy­cho­lo­gič­ka a tera­pe­ut­ka, kto­rá už od roku 1975 pra­cu­je s deť­mi, mla­dist­vý­mi a mla­dý­mi dospe­lý­mi. Pred­ná­ša na via­ce­rých uni­ver­zi­tách po celom sve­te a podie­ľa sa na vzde­lá­va­nie psy­cho­ló­gov, leká­rov a sociál­nych pra­cov­ní­kov. Jej kni­hy na tému vývo­jo­vej psy­cho­ló­gie boli pre­lo­že­né do nie­koľ­kých jazykov. 
Prvý krok na ceste k duševnému zdraviu.
Autor skúma rôzne prístupy k sebapoznaniu a usiluje sa o ich usporiadanie do celistvého logického systému, ktorý by čitateľovi uľahčil cestu k sebe. V teoreticky zameranej časti opisuje hlavné prístupy k sebapoznaniu v oblasti psychoterapie. V praktickej časti sa zaoberá jednotlivými oblasti sebapoznania a ponúka rôznorodé techniky pre získavanie informácií o sebe. Na začiatku každej kapitoly autor teoreticky vymedzuje danú oblasť a ponúka príklady aj rôzne cvičenia, ktoré slúžia k prehĺbeniu sebapoznaniu.
Kniha je určená pre študentov psychológie, medicíny, pedagogiky a rôznych humanitných smerov. Môže slúžiť aj odborníkom alebo iným záujemcom o sebapoznanie.

Mgr. D. Kuneš vyučuje psychoterapeutické predmety na psychologické ústavu FF MU v Brne, podieľa sa na výučbe odboru psychoterapeutickej štúdia na FSS MU v Brne a prekladá odbornú literatúru. Vo svojej praxi prevádzkuje individuálnu a skupinovú terapiu.

Sebepoznání 

Prvý krok na ces­te k dušev­né­mu zdraviu.
Autor skú­ma rôz­ne prí­stu­py k seba­poz­na­niu a usi­lu­je sa o ich uspo­ria­da­nie do celis­tvé­ho logic­ké­ho sys­té­mu, kto­rý by čita­te­ľo­vi uľah­čil ces­tu k sebe. V teore­tic­ky zame­ra­nej čas­ti opi­su­je hlav­né prí­stu­py k seba­poz­na­niu v oblas­ti psy­cho­te­ra­pie. V prak­tic­kej čas­ti sa zaobe­rá jed­not­li­vý­mi oblas­ti seba­poz­na­nia a ponú­ka rôz­no­ro­dé tech­ni­ky pre zís­ka­va­nie infor­má­cií o sebe. Na začiat­ku kaž­dej kapi­to­ly autor teore­tic­ky vyme­dzu­je danú oblasť a ponú­ka prí­kla­dy aj rôz­ne cvi­če­nia, kto­ré slú­žia k pre­hĺbe­niu seba­poz­na­niu. Kni­ha je urče­ná pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie, medi­cí­ny, peda­go­gi­ky a rôz­nych huma­nit­ných sme­rov. Môže slú­žiť aj odbor­ní­kom ale­bo iným záu­jem­com o sebapoznanie. 
Mgr. D. Kuneš vyuču­je psy­cho­te­ra­pe­utic­ké pred­me­ty na psy­cho­lo­gic­ké ústa­vu FF MU v Brne, podie­ľa sa na výuč­be odbo­ru psy­cho­te­ra­pe­utic­kej štú­dia na FSS MU v Brne a pre­kla­dá odbor­nú lite­ra­tú­ru. Vo svo­jej pra­xi pre­vádz­ku­je indi­vi­du­ál­nu a sku­pi­no­vú terapiu. 

HRY

Súbor 107 hier a cvičení pre rozvoj tvorivého myslenia. Kniha pomôže deťom aj mladým ľuďom naučiť sa zručnostiam potrebným pre pružné reagovanie na najrôznejšie situácie a riešenie problémov. Známa autorka troch aj u nás úspešných kníh ponúka námety pre zábavné činnosti, ktoré rozvíjajú pamäť, fantáziu, zmysel pre detail i nadhľad a predovšetkým schopnosť triediť, šikovne spracovávať a správne využívať informácie. Po stručnom úvode, v ktorom sú zrozumiteľne zhrnuté základné východiská, nasledujú cvičenia, ktorá prehlbujú sebapoznanie, sebavedomie a tvorivé myslenie. Opis činností je stručný a jasný, ich realizácia je väčšinou nenáročná na pomôcky. Pomocou grafických symbolov je u jednotlivých hier vyznačená doba trvania hry, vhodný vek hráčov, veľkosť skupiny hráčov.

Hry pro tvořivé myšlení 

Súbor 107 hier a cvi­če­ní pre roz­voj tvo­ri­vé­ho mys­le­nia. Kni­ha pomô­že deťom aj mla­dým ľuďom naučiť sa zruč­nos­tiam potreb­ným pre pruž­né rea­go­va­nie na naj­rôz­nej­šie situ­ácie a rie­še­nie prob­lé­mov. Zná­ma autor­ka troch aj u nás úspeš­ných kníh ponú­ka náme­ty pre zábav­né čin­nos­ti, kto­ré roz­ví­ja­jú pamäť, fan­tá­ziu, zmy­sel pre detail i nad­hľad a pre­dov­šet­kým schop­nosť trie­diť, šikov­ne spra­co­vá­vať a správ­ne využí­vať infor­má­cie. Po struč­nom úvo­de, v kto­rom sú zro­zu­mi­teľ­ne zhr­nu­té základ­né výcho­dis­ká, nasle­du­jú cvi­če­nia, kto­rá pre­hl­bu­jú seba­poz­na­nie, seba­ve­do­mie a tvo­ri­vé mys­le­nie. Opis čin­nos­tí je struč­ný a jas­ný, ich rea­li­zá­cia je väč­ši­nou nená­roč­ná na pomôc­ky. Pomo­cou gra­fic­kých sym­bo­lov je u jed­not­li­vých hier vyzna­če­ná doba trva­nia hry, vhod­ný vek hrá­čov, veľ­kosť sku­pi­ny hráčov. 
Kniha predstavuje výber z desiatich dielov radu Hry do kapsy, ktoré Portál vydal v rokoch 2003 až 2005. Zahŕňa to najlepšie z oblasti hier sociálno psychologických, motorických a kreatívnych, ktoré desať malých knižočiek postupne ponúkalo. Nová publikácia si zachováva príjemný vreckový formát, pritom je nabitá informáciami. Kolektív autorov vybral tie najzaujímavejšie inšpirácie pre školské i mimoškolské pedagógmi a všetkých, ktorí si chcú hrať a pritom sa niečo dozvedieť či naučiť.

Jan Neumann prednáša problematiku dobrodružných hier, športov v prírode a turistiky na FTVS UK v Prahe. Je autorom mnohých úspešných kníh.

Soňa Hermochová je psychologička, zaoberá sa sociálne psychológiou, dlhodobo pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou a spoluautorkou mnohých kníh.

Nejlepší hry do kapsy 

Kni­ha pred­sta­vu­je výber z desia­tich die­lov radu Hry do kap­sy, kto­ré Por­tál vydal v rokoch 2003 až 2005. Zahŕňa to naj­lep­šie z oblas­ti hier sociál­no psy­cho­lo­gic­kých, moto­ric­kých a kre­a­tív­nych, kto­ré desať malých kni­žo­čiek postup­ne ponú­ka­lo. Nová pub­li­ká­cia si zacho­vá­va prí­jem­ný vrec­ko­vý for­mát, pri­tom je nabi­tá infor­má­cia­mi. Kolek­tív auto­rov vybral tie naj­zau­jí­ma­vej­šie inšpi­rá­cie pre škol­ské i mimo­škol­ské peda­góg­mi a všet­kých, kto­rí si chcú hrať a pri­tom sa nie­čo dozve­dieť či naučiť. 

Jan Neumann pred­ná­ša prob­le­ma­ti­ku dob­ro­druž­ných hier, špor­tov v prí­ro­de a turis­ti­ky na FTVS UK v Pra­he. Je auto­rom mno­hých úspeš­ných kníh. 
Soňa Her­mo­cho­vá je psy­cho­lo­gič­ka, zaobe­rá sa sociál­ne psy­cho­ló­gi­ou, dlho­do­bo pôso­bí ako vyso­koš­kol­ská peda­go­gič­ka. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­hých kníh. 

VÝCHOVA A VÝVOJ DETÍ

Guy Gilbert venuje rodičom zväzok rád k výchove detí. Knižka je písaná Gilbertovým typickým štýlom, v ktorom sú jeho názory prestúpené drobnými príbehy a krátkymi ilustrujúcimi dialógy z jeho viac ako štyridsaťročného pôsobenia kňaza – vychovávateľa mládeže, všeobecne známe osobnosti, na ktorú sa ľudia (aj rodičia) obracajú s problémami v listoch aj pri prednáškach. Venuje sa témam ako rodičovská autorita, dospievania a prebúdzanie sexuality u detí, vzťah k televízii a internetu, vedenie dialógu a mnohým ďalším. Knihu ocenia čitatelia so záujmom o myšlienky a činnosť známeho kňaza a vychovávateľov, o jeho názory na rokovania rodičov vo vzťahu k deťom a o humanistický kresťanský pohľad na život.

Guy Gilbert, známy francúzsky vychovávateľ delikventnej mládeže, kňaz, vydal vo Francúzsku cez 20 titulov; v nakladateľstve Portál vyšli jeho knihy Brat vyvrhnutých (1993), Až do krajnosti (1994) a Evanjelium podľa svätého lotra (2008).

O dětech a výchově 

Guy Gil­bert venu­je rodi­čom zvä­zok rád k výcho­ve detí. Kniž­ka je písa­ná Gil­ber­to­vým typic­kým štý­lom, v kto­rom sú jeho názo­ry pre­stú­pe­né drob­ný­mi prí­be­hy a krát­ky­mi ilus­tru­jú­ci­mi dia­ló­gy z jeho viac ako šty­rid­sať­roč­né­ho pôso­be­nia kňa­za – vycho­vá­va­te­ľa mlá­de­že, vše­obec­ne zná­me osob­nos­ti, na kto­rú sa ľudia (aj rodi­čia) obra­ca­jú s prob­lé­ma­mi v lis­toch aj pri pred­náš­kach. Venu­je sa témam ako rodi­čov­ská auto­ri­ta, dospie­va­nia a pre­bú­dza­nie sexu­ali­ty u detí, vzťah k tele­ví­zii a inter­ne­tu, vede­nie dia­ló­gu a mno­hým ďal­ším. Kni­hu oce­nia čita­te­lia so záuj­mom o myš­lien­ky a čin­nosť zná­me­ho kňa­za a vycho­vá­va­te­ľov, o jeho názo­ry na roko­va­nia rodi­čov vo vzťa­hu k deťom a o huma­nis­tic­ký kres­ťan­ský pohľad na život. 

Guy Gil­bert, zná­my fran­cúz­sky vycho­vá­va­teľ delik­vent­nej mlá­de­že, kňaz, vydal vo Fran­cúz­sku cez 20 titu­lov; v nakla­da­teľ­stve Por­tál vyšli jeho kni­hy Brat vyvr­hnu­tých (1993), Až do kraj­nos­ti (1994) a Evan­je­lium pod­ľa svä­té­ho lot­ra (2008).
O výchovných odmenách a trestoch – Umenie odpúšťať – Výchovné prostriedky a situácie pre ich využitie.
Význam odmien a trestov je vo výchove zrejme stále ten istý. Len v rôznych dobách a spoločnostiach sa jedno alebo druhé viac alebo menej zdôrazňuje, uplatňuje alebo hlása a praktizuje. Autor si dovoľuje pozvať čitateľa, aby sa spolu s ním láskavo zamýšľali, prečo, kedy a ako máme dať vo výchove svojich detí prednosť tomu „po dobrom“ alebo „po zlom“. Rozumieť sebe a rozumieť dieťaťu, to už je prvý krok na ceste výchovy.

Po dobrém, nebo po zlém? 

O výchov­ných odme­nách a tres­toch – Ume­nie odpúš­ťať – Výchov­né pros­tried­ky a situ­ácie pre ich využitie.
Význam odmien a tres­tov je vo výcho­ve zrej­me stá­le ten istý. Len v rôz­nych dobách a spo­loč­nos­tiach sa jed­no ale­bo dru­hé viac ale­bo menej zdô­raz­ňu­je, uplat­ňu­je ale­bo hlá­sa a prak­ti­zu­je. Autor si dovo­ľu­je pozvať čita­te­ľa, aby sa spo­lu s ním lás­ka­vo zamýš­ľa­li, pre­čo, kedy a ako máme dať vo výcho­ve svo­jich detí pred­nosť tomu „po dob­rom“ ale­bo „po zlom“. Roz­umieť sebe a roz­umieť die­ťa­ťu, to už je prvý krok na ces­te výchovy. 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V MŠ

Dobrá spolupráca školy s rodičmi „stojí a padá“ s komunikáciou. Ak sa obe strany nedokážu dohodnúť, spolupráca viazne a dopad tejto situácie môže pocítiť i dieťa. Rovnako tak dieťa ovplyvní aj situácie, keď si obe strany nehovoria pravdu, vzájomne proti sebe útočia alebo k sebe nemajú dôveru. A o čom si môže učiteľka materskej školy s rodičmi rozprávať? Tém je nepreberne – dieťaťu nechutí, je nadané, alebo naopak zaostáva za rovesníkmi, zle znáša zmeny, nechce sa hrať s ostatnými… Skúsená detská psychologička preto predovšetkým predškolskom pedagógom radí, ako nadviazať dobré vzťahy s rodinami detí a ako zvládnuť prípadné komunikačné zádrhele. Kniha je určená predovšetkým predškolskom pedagógom.
PhDr. Ladislava Lazov vyštudovala psychológiu na FF UK a má atestáciu v klinickej psychológii ILF Praha. Pracovala na neurologickom oddelení detskej liečebne, v psychiatrickej ambulancii a v psychiatrickej liečebni, v pedagogicko-psychologickej poradni a ako vedúca Výchovno liečebného oddelenia DDS. V súčasnej dobe sa venuje predovšetkým práci vo svojom súkromnom poradenskom zariadení a tiež práci školskej psychologičky na dvoch základných školách.

Mateřská škola komunikuje s rodiči 

Dob­rá spo­lu­prá­ca ško­ly s rodič­mi „sto­jí a padá“ s komu­ni­ká­ci­ou. Ak sa obe stra­ny nedo­ká­žu dohod­núť, spo­lu­prá­ca viaz­ne a dopad tej­to situ­ácie môže pocí­tiť i die­ťa. Rov­na­ko tak die­ťa ovplyv­ní aj situ­ácie, keď si obe stra­ny neho­vo­ria prav­du, vzá­jom­ne pro­ti sebe úto­čia ale­bo k sebe nema­jú dôve­ru. A o čom si môže uči­teľ­ka mater­skej ško­ly s rodič­mi roz­prá­vať? Tém je nepre­ber­ne – die­ťa­ťu nechu­tí, je nada­né, ale­bo naopak zaos­tá­va za roves­ník­mi, zle zná­ša zme­ny, nech­ce sa hrať s ostat­ný­mi… Skú­se­ná det­ská psy­cho­lo­gič­ka pre­to pre­dov­šet­kým predš­kol­skom peda­gó­gom radí, ako nad­via­zať dob­ré vzťa­hy s rodi­na­mi detí a ako zvlád­nuť prí­pad­né komu­ni­kač­né zádr­he­le. Kni­ha je urče­ná pre­dov­šet­kým predš­kol­skom pedagógom.

PhDr. Ladi­sla­va Lazov vyštu­do­va­la psy­cho­ló­giu na FF UK a má ates­tá­ciu v kli­nic­kej psy­cho­ló­gii ILF Pra­ha. Pra­co­va­la na neuro­lo­gic­kom odde­le­ní det­skej lie­čeb­ne, v psy­chiat­ric­kej ambu­lan­cii a v psy­chiat­ric­kej lie­čeb­ni, v peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­kej porad­ni a ako vedú­ca Výchov­no lie­čeb­né­ho odde­le­nia DDS. V súčas­nej dobe sa venu­je pre­dov­šet­kým prá­ci vo svo­jom súkrom­nom pora­den­skom zaria­de­ní a tiež prá­ci škol­skej psy­cho­lo­gič­ky na dvoch základ­ných školách. 
Môžu už dvojročné deti do materskej školy? Ako to zariadiť, aby boli spokojné, aby im pobyt medzi deťmi svedčil, aby sa v škôlke cítili dobre? Veľa z toho je v rukách pedagógov materských škôl. Nevyhnutným predpokladom je dobrá informovanosť, znalosť problematiky a úprava podmienok. Cieľom publikácie je postihnúť všetky základné aspekty vzdelávanie detí raného veku, poskytnúť užitočné informácie o prednostiach a úskaliach tejto práce, vrátane praktických rád a ukážok činností, priniesť inšpiráciu a byť prospešná učiteľkám a riaditeľkám materských škôl, rodičom i ďalším čitateľom. Autorky uvádzajú rad príkladov z praxe a odporúčaní, ktoré ponúkajú, sú zosúladené s existujúcimi kurikulárnymi dokumentmi. Kniha je určená predovšetkým pedagógom materských škôl a využijú ju tiež študenti predškolskej pedagogiky a tiež zriaďovatelia škôl.
Mgr. Hana Splavcová pôsobí ako odborný garant predškolského vzdelávania v Národnom ústave pre vzdelávanie, školské poradenské zariadenia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Niekoľko rokov pôsobila ako vedúca jaslí.
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., prednáša na Katedre primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej a pôsobí tu ako prodekanka pre študijné záležitosti.

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ 

Môžu už dvoj­roč­né deti do mater­skej ško­ly? Ako to zaria­diť, aby boli spo­koj­né, aby im pobyt medzi deť­mi sved­čil, aby sa v škôl­ke cíti­li dob­re? Veľa z toho je v rukách peda­gó­gov mater­ských škôl. Nevy­hnut­ným pred­po­kla­dom je dob­rá infor­mo­va­nosť, zna­losť prob­le­ma­ti­ky a úpra­va pod­mie­nok. Cie­ľom pub­li­ká­cie je pos­ti­hnúť všet­ky základ­né aspek­ty vzde­lá­va­nie detí rané­ho veku, poskyt­núť uži­toč­né infor­má­cie o pred­nos­tiach a úska­liach tej­to prá­ce, vrá­ta­ne prak­tic­kých rád a uká­žok čin­nos­tí, pri­niesť inšpi­rá­ciu a byť pros­peš­ná uči­teľ­kám a ria­di­teľ­kám mater­ských škôl, rodi­čom i ďal­ším čita­te­ľom. Autor­ky uvá­dza­jú rad prí­kla­dov z pra­xe a odpo­rú­ča­ní, kto­ré ponú­ka­jú, sú zosú­la­de­né s exis­tu­jú­ci­mi kuri­ku­lár­ny­mi doku­ment­mi. Kni­ha je urče­ná pre­dov­šet­kým peda­gó­gom mater­ských škôl a využi­jú ju tiež štu­den­ti predš­kol­skej peda­go­gi­ky a tiež zria­ďo­va­te­lia škôl.

Mgr. Hana Splav­co­vá pôso­bí ako odbor­ný garant predš­kol­ské­ho vzde­lá­va­nia v Národ­nom ústa­ve pre vzde­lá­va­nie, škol­ské pora­den­ské zaria­de­nia a zaria­de­nia pre ďal­šie vzde­lá­va­nie peda­go­gic­kých pra­cov­ní­kov. Nie­koľ­ko rokov pôso­bi­la ako vedú­ca jaslí.
PhDr. Jana Kro­páč­ko­vá, Ph.D., pred­ná­ša na Kated­re pri­már­nej peda­go­gi­ky Peda­go­gic­kej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vej a pôso­bí tu ako pro­de­kan­ka pre štu­dij­né záležitosti. 
 

Back to top