Praž­ské nakla­da­teľ­stvo Por­tál svo­jou pub­li­kač­nou čin­nos­ťou pokrý­va širo­ké spek­trum oblas­tí. Čita­te­lia sa od roku 1990 zozna­mu­jú z rôz­nych pohľa­dov s nový­mi trend­mi v peda­go­gi­ke, psy­cho­ló­gii, sociál­nej prá­ci a naj­nov­šie aj z ďal­ších oblas­tí, napr. poli­to­ló­gie, antro­po­ló­gie a eko­ló­gie. Odbor­ná lite­ra­tú­ra – pub­li­ká­cie a slov­ní­ky, kto­ré tvo­ria asi polo­vi­cu pro­duk­cie – je urče­ná štu­den­tom naj­rôz­nej­ších odbo­rov vyso­kých škôl i odbor­ní­kom v pra­xi, kto­rí nech­cú stra­tiť pre­hľad o nových kon­cep­ciách a vývo­ji odbo­ru.

Por­tál vychá­dza v ústre­ty aj záu­jem­com o popu­lár­no-psy­cho­lo­gic­kú lite­ra­tú­ru a sna­ží sa uspo­ko­jo­vať záu­jem čita­te­ľov o seba­poz­na­nie, vlast­ný dušev­ný rast a pozna­nie sku­toč­ných hod­nôt. Stret­nu­tie s význam­ný­mi osob­nos­ťa­mi a ich názor­mi pri­bli­žu­je edí­cia Roz­ho­vo­ry. Prí­be­hy a legen­dy v ďal­ších edič­ných radoch umož­ňu­jú nahliad­nuť do filo­zo­fií rôz­nych kul­túr a pri­ná­ša­jú inšpi­rá­ciu na hľa­da­nie vlast­nej život­nej ces­ty. Veľ­kú sku­pi­nu čita­te­ľov tvo­ria rodi­čia, kto­rí si kla­dú otáz­ky, aké sú kľú­čo­vé prin­cí­py výcho­vy, a hľa­da­jú náme­ty, ako roz­um­ne napl­niť voľ­ný čas detí. Pre nich sú urče­né prak­tic­ké prí­ruč­ky o výcho­ve a tiež kni­hy hier a nápa­dov roz­ví­ja­jú­cich det­skú tvo­ri­vosť, kto­ré úspeš­ne využí­va­jú i uči­te­lia a vycho­vá­va­te­lia. Rady, ako sa vyrov­nať so život­ný­mi nástra­ha­mi, náj­de v našich kni­hách i dospie­va­jú­ca mlá­dež, a nie­len jej sú navy­še urče­né kni­hy hier a cvi­če­ní slú­žia­cich na zacho­va­nie bys­tré­ho roz­umu, teles­nej kon­dí­cie a na náj­de­nie mies­ta v sociál­nej sku­pi­ne.


Kniž­nú pro­duk­ciu dopĺňa­jú peri­odi­ká, kto­ré zahŕňa­jú výcho­vu v mater­ských ško­lách (Infor­ma­to­rium 3 – 8), rady a infor­má­cie zo sve­ta peda­go­gi­ky v časo­pi­se Rodi­na a ško­la a tren­dy moder­nej psy­cho­ló­gie (Psy­cho­lo­gie dnes).

Od začiat­ku svo­jej exis­ten­cie spo­lu­pra­co­va­lo nakla­da­teľ­stvo tiež s nie­kto­rý­mi slo­ven­ský­mi dis­tri­bú­tor­mi. Táto spo­lu­prá­ca však nebo­la a nie je jed­no­du­chá – fir­my vzni­ka­jú a zani­ka­jú, občas sú prob­lé­my s úhra­dou pla­tieb, nikto nepok­rý­va všet­kých kníh­kup­cov… Výsled­kom tých­to skú­se­nos­tí bolo, že fir­ma po roku 2000 zača­la uva­žo­vať o zria­de­ní svo­jej poboč­ky na Slo­ven­sku. Toto sa poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať na jeseň roku 2004. Od augus­ta 2004 má Por­tál poboč­ku na Slo­ven­sku. Vedú­cou tej­to fir­my Por­tál Slo­va­kia je pani PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá.

VYBERÁME Z NAŠEJ PONUKY

 

Léčivý rodokmen

Vaša cena: 12,04 €
Autor: Šnajd­ro­vá, Len­ka
Pod­ti­tul: Jak pra­ba­bič­ky ovliv­ňu­jí náš život
Nakla­da­teľ: Por­tál
ISBN: 978–80-262‑1567‑7
Počet strán / väz­ba: 192 / Bro­žo­va­ná
Rok vyda­nia: 2020
Kód: 12313101
EAN: 9788026215677
Lidé si dnes začí­na­jí více vší­mat toho, jak žili naši před­ko­vé. Jejich úspěchy i potí­že totiž mohou do znač­né míry ovliv­nit i náš osud. Něk­te­rá vaše trá­pe­ní a sta­ros­ti mají své koře­ny v dobách, kdy jste se ješ­tě nena­ro­di­li. Tato kni­ha se zaměřu­je prá­vě na ně – může pro­to nabíd­nout mno­hem víc než oby­čej­ný rodok­men sesta­ve­ný z úda­jů na mat­ri­kách. Pomůže vám, abys­te sami proz­kou­ma­li osu­dy svých před­ků a pře­dev­ším vyhle­da­li oblas­ti, kte­ré mohou ovliv­ňo­vat vaše živo­ty.

AKTUÁLNA PONUKA SEMINÁROV A ŠKOLENÍ

Odborné semináre

Dieťa s autizmom a emócie

16. marec 2020

Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach

31. marec 2020

KNIŽNÉ NOVINKY

Zľava 15 % na všetky knihy zakúpené u nás!

Ak máte prob­lém s regis­trá­ci­ou v e‑shope, kon­tak­tuj­te nás cez e‑mail: portalslovakia@stonline.sk
 

Back to top