Skip to content

Diagnostický a statistický manuál
duševních poruch

Váže­ná odbor­ná verej­nosť,
ako výhrad­ný dis­tri­bú­tor pre slo­ven­ský trh Vám ponú­kam mimo­riad­nu kni­hu pre odbor­ní­kov. V Slo­ven­skej repub­li­ke je prí­stup­ná vôbec po prvý raz, pre­to si ju nevá­haj­te zadovážiť!

Diag­nos­tic­ký a šta­tis­tic­ký manu­ál dušev­ných porúch (DSM) je kľú­čo­vým kla­si­fi­kač­ným sys­té­mom dušev­ných porúch. Moder­ná his­tó­ria toh­to sys­té­mu sa zača­la písať pred viac ako 60 rok­mi, prvý DSM vyda­la Ame­ric­ká psy­chiat­ric­ká aso­ciá­cia v roku 1952. Desiat­ky rokov prá­ce špič­ko­vých odbor­ní­kov, množ­stvo ref­lek­to­va­ných skú­se­nos­tí a širo­ká dis­ku­sia pri­ná­ša uce­le­ný nástroj na diag­nos­ti­ku v psy­chiat­rii. Integ­rá­cia nových vedec­kých poznat­kov je pri­ro­dze­nou súčas­ťou takej­to význam­nej pub­li­ká­cie.
V porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim DSM IV‑R pri­ná­ša nová ver­zia roz­ší­re­nie v množ­stve oblas­tí. Pre­dov­šet­kým ide o vývo­jo­vé, kul­tu­rál­ne a gen­de­ro­vé aspek­ty dušev­ných porúch. Manu­ál tiež sprí­stup­ňu­je infor­má­cie o funkč­ných dôsled­koch jed­not­li­vých porúch. Je vhod­né tak­tiež zmie­niť fakt, že DSM‑5 je kon­cep­tu­ál­ne v súla­de s Medzi­ná­rod­nou kla­si­fi­ká­ci­ou cho­rôb (ICD) Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie, napriek tomu sa v poňa­tí nie­kto­rých porúch líši.
Príp­ra­va aktu­ál­nej ver­zie trva­la 12 rokov a je výsled­kom prá­ce sto­viek pro­fe­si­oná­lov. Základ­ným cie­ľom bolo zlep­šiť využi­tie diag­nos­tic­ké­ho manu­álu v bež­nej kli­nic­kej pra­xi. Čes­ký pre­klad DSM‑5 sprí­stup­ňu­je toto závaž­né die­lo tiež našim odbor­ní­kom v oblas­ti dušev­né­ho zdra­via. Verím tiež, že pris­pe­je k infor­mo­va­nej dis­ku­sii o zlo­ži­tej téme diag­nos­ti­ky dušev­ných porúch.

PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá
zástup­ky­ňa vyda­va­teľ­stva Por­tál na Slovensku

Infor­má­cie o titule

Autor:     kolek­tív autorov
Pod­ti­tul:     Diag­nos­tic­ký a sta­tis­tic­ký manu­ál dušev­ních poruch
Nakla­da­teľ­stvo:     Portál
ISBN:     978 – 80-86471 – 52‑5
Kód:     51103101
EAN:     9788086471525
Počet strán:     1088
Väz­ba:     Pevná
Rok vyda­nia     2015
Cena     124,50 EUR

VYPREDANÉ

1Step 1
Záväz­ná objed­náv­ka – Diag­nos­tic­ký a sta­tis­tic­ký manu­ál dušev­ních poruch (DSM‑5)
Dopra­va: Slo­venská poš­ta — 5€

Nepo­vin­né dopl­ňu­jú­ce úda­je len pre firmy

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right