Skip to content

Diagnostická kritéria DSM-5-TR

Posla­ním čes­ké­ho pre­kla­du pre­hľa­du diag­nos­tic­kých kri­té­rií tex­to­vej reví­zie 5. vyda­nia ame­ric­ké­ho Diag­nos­tic­ké­ho a šta­tis­tic­ké­ho manu­álu dušev­ných porúch (DSM-5-TR) je slú­žiť ako prak­tic­ká prí­ruč­ka pre pou­ži­tie v kli­nic­kej psy­chiat­rii. Čes­ký pre­klad je okrem kódov MKN-10 navy­še obo­ha­te­ný o porov­na­nie s kód­mi MKN-11, kto­ré ešte len nado­bú­da­jú plat­nosť.
Súčas­ný pre­klad vychá­dza z pôvod­né­ho pre­vo­du DSM‑5 z roku 2015, ale obsa­hu­je aj adek­vát­nej­šie čes­ké ekvi­va­len­ty, kto­ré sa mno­ho­krát výraz­ne líšia od ustá­le­né­ho čes­ké­ho psy­chiat­ric­ké­ho náz­vos­lo­via. Dochá­dza tiež k posu­nu od teore­tic­ky pod­lo­že­nej ter­mi­no­ló­gie do jazy­ka empi­ric­ké­ho pozo­ro­va­nia ak opus­te­niu radu tra­dič­ných poj­mov psy­cho­pa­to­ló­gie, o kto­rú sa opie­ra­la kate­go­riál­na nozo­gra­fia. Nie­kto­ré kon­cep­ty postup­ne vymiz­li z psy­chiat­ric­kých tex­tov a súvah (napr. neuró­za, reak­cia, hys­té­ria, melan­chó­lia, endo­gén­na, mani­odep­re­sív­na a i.), a význam iných sa zme­nil ale­bo bol zasa­de­ný do iné­ho kon­tex­tu. Pub­li­ká­cia tiež význam­ne zjed­no­cu­je súčas­ne uží­va­nú ter­mi­no­ló­giu v kla­si­fi­ká­ciách DSM a MKN.
V dôsled­ku pri­ro­dze­né­ho vývo­ja jazy­ka a zme­ny spo­lo­čen­ských kon­ven­cií obe kla­si­fi­ká­cie, DSM aj MKN, pou­ží­va­jú menej stig­ma­ti­zu­jú­ci jazyk: „vývo­jo­vé poru­chy inte­lek­tu“ namies­to „men­tál­nej retar­dá­cie“, „neuro­kog­ni­tív­ne poru­chy“ nahrá­dza­jú „demen­cie“, nie sú „sexu­ál­ne poru­chy“, ale jem­nej­šie „sexu­ál­na dys­fun­kcia“, pou­ží­va­me nie „deviá­cia“, ale „para­fí­lia“. V nad­väz­nos­ti na DSM‑5 neob­stá­li v reví­zii ani nie­kto­ré tra­dič­né psy­cho­pa­to­lo­gic­ké poj­my a obra­ty: napr. sociál­na úzkost­ná poru­cha nahra­di­la sociál­nu fóbiu, teles­ná dys­mor­fic­ká poru­cha dys­mor­fó­biu. Táto prí­ruč­ka všet­ky súčas­né ter­mi­no­lo­gic­ké zme­ny zachy­tá­va, a aj pre­to sa urči­te sta­ne uži­toč­ným pomoc­ní­kom pre kli­nic­kú a výskum­nú prax a posil­ní schop­nosť orien­to­vať sa a doro­zu­mieť na širo­kej medzi­ná­rod­nej úrovni.

PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá
zástup­ky­ňa vyda­va­teľ­stva Por­tál na Slovensku

Infor­má­cie o titule

Autor: Mohr, Pavel; Libi­ger, Jan, Pav­lov­ský, Pavel (eds.)
Pod­ti­tul: Prak­tic­ká pří­ruč­ka s kódy MKN-10 a MKN-11
Nakla­da­teľ­stvo: Por­tál
ISBN: 978 – 8086471-65 – 5
Kód: 51104901
EAN: 9788086471655
Počet strán: 308
Väz­ba: Bro­žo­va­ná
Rok vyda­nia 2024
Cena 63,25 €
1Step 1
Záväz­ná objed­náv­ka – Diag­nos­tic­ká kri­té­ria DSM-5-TR
Dopra­va: Slo­venská poš­ta — 5€

Nepo­vin­né dopl­ňu­jú­ce úda­je len pre firmy

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right