Milé kole­gy­ne, milí kole­go­via v mene vyda­va­teľ­stva PORTÁL SLOVÁKIA, Vás srdeč­ne pozý­vam na odbor­ný semi­nár Efek­tív­ne rie­še­nie výchov­ných situ­ácií a hod­no­te­nie sprá­va­nia, kto­rý sa usku­toč­ní dňa 28. 5. 2024 (uto­rok) 9.00 – 13.00 v Trnave.

ORGANIZÁTOR
PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá
ria­di­teľ­ka slo­ven­skej poboč­ky praž­ské­ho vyda­va­teľ­stva Por­tál
KONTAKT | Por­tál Slo­va­kia (portalslovakia.sk)

PORTÁL SLOVAKIA
Hor­ská 810, Miest­na časť Hor­ný Slav­kov
059 91 Veľ­ký Slav­kov (49.120499, 20.247394)
IČO: 35 463 066
IČ DPH: SK1043193998
DIČ: 1043193998
tel./fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
email: portalslovakia@portalslovakia.sk
obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/

MIESTO KONANIA
Filo­zo­fic­ká fakul­ta Trnav­skej uni­ver­zi­ty v Trna­ve
semi­nár­na miest­nosť 019 na prí­ze­mí
Hor­no­po­toč­ná 23, 918 43 Trnava

REGISTRÁCIA do 24. 5. 2024
on-line for­mu­lá­rom
e‑mailom: portalslovakia@portalslovakia.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 29 €
V cene regis­trač­né­ho poplat­ku je zahr­nu­té orga­ni­zač­ne zabez­pe­če­nie semi­ná­ra, občerstve­nie, kni­ha Nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve ško­le, ak prí­de­te via­ce­rí z jed­né­ho zaria­de­nia, môže­te si vybrať aj inú kni­hu.

Po zare­gis­tro­va­ní Vám bude zasla­ná fak­tú­ra na zákla­de kto­rej uhradíte.

Názov účtu: PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTÁL SLOVAKIA
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s. Žiar nad Hronom
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0267 3389
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ka: do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka

STORNO PODMIENKY
Ak sa nezú­čast­ni­te odbor­né­ho semi­ná­ra regis­trač­ný popla­tok sa nebu­de vra­cať. Bude kom­pen­zo­va­ný knihami.

Účast­ní­kom semi­ná­ra bude vyda­né potvr­de­nie o účas­ti na požia­da­nie pria­mo na mies­te kon­fe­ren­cie pri registrácii.


 

 

RIEŠENIE VÝCHOVNÝCH SITUÁCIÍ

Výchov­né stra­té­gie – filo­zo­fia výchov­nej metódy

 • psy­cho­ana­ly­tic­ké, psy­cho­dy­na­mic­ké, hlbinné
 • kog­ni­tív­no-beha­vi­orál­ne
 • huma­nis­tic­ké, inte­rakč­né, experienciálne

Výchov­ná situ­ácia ako peda­go­gic­ká kategória

Rov­no­váž­ne a prob­lé­mo­vé výchov­né situ­ácie
akté­ri situ­ácie             aktér A            vek       pohla­vie         zre­losť
                                       aktér B            vek       pohla­vie         zre­losť
fak­to­ry situácie

Typy výchov­ných situácií

 1. ilu­stra­tív­no-apli­kač­ná
 2. mode­lo­vá
 3. prob­lé­mo­vá

Kon­krét­na výchov­ná situ­ácia  limi­ty vycho­vá­va­te­ľa ako deter­mi­nan­ty pre­fe­ren­cie voľ­by výchov­né­ho štýlu

Diag­nos­ti­ka pre­fe­ro­va­né­ho výchov­né­ho štý­lu
Pre­hrá­va­nie vybra­ných prob­lé­mo­vých situ­ácií a ich rozbor

HODNOTENIE SPRÁVANIA – SÚČASŤ VÝCHOVNÉHO PROCESU
Hod­no­te­nie ako teore­tic­ká kate­gó­ria – šty­ri základ­né odliš­né dru­hy z hľa­dis­ka mera­teľ­nos­ti- kog­ni­tív­ne, este­tic­ké, mrav­né a metrické 

„Spra­vod­li­vosť“ v hod­no­te­ní
Hod­no­te­nie ako stret troch roz­diel­nych „noriem“ – inšti­tu­ci­onál­nej, vycho­vá­va­te­ľo­vej a nor­my vychovávaného

Hod­no­te­nie sprá­va­nia ako

 • stra­té­gia prá­ce vycho­vá­va­te­ľa so zverencom
 • dia­lóg vycho­vá­va­te­ľa a vychovávaného
 • for­ma­li­zo­va­ný hod­no­tia­ci systém

„Filo­zo­fia“ hod­no­te­nia správania

 • Nor­ma­tív­ne –tra­dič­né
 • Nor­ma­tív­ne žetónové
 • For­ma­tív­no-slov­né
 • Kom­bi­no­va­né

Meto­di­ka hod­no­te­nia správania

Zdro­je a dru­hy moci

Odme­ny a tres­ty – od moci k pocho­pe­niu (a naopak)
Nevý­ho­dy a výho­dy odmien
Nevý­ho­dy a výho­dy trestov

NÁŠ LEKTOR

Albín Škoviera je vysokoškolským pedagógom, pôsobil na katedre pedagogiky Univerzity Komenského, dnes učí na univerzite v českých Pardubiciach, má za sebou viac ako tridsaťročnú prax liečebného pedagóga vo výchovných a prevýchovných zariadeniach. Na základe svojich skúseností pedagóga i otca piatich detí napísal príručku o výchove Malá polepšovňa pre rodičov.

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. 

Albín Ško­vie­ra je vyso­koš­kol­ským peda­gó­gom, pôso­bil na kated­re peda­go­gi­ky Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho, dnes učí na uni­ver­zi­te v čes­kých Par­du­bi­ciach, má za sebou viac ako trid­sať­roč­nú prax lie­čeb­né­ho peda­gó­ga vo výchov­ných a pre­vý­chov­ných zaria­de­niach. Na zákla­de svo­jich skú­se­nos­tí peda­gó­ga i otca pia­tich detí napí­sal prí­ruč­ku o výcho­ve Malá polep­šov­ňa pre rodičov. 

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO SEMINÁRA

 • TRI OBLASTI REŽIMU
 • TERAPEUTICKO – VÝCHOVNÁ KOMUNITA
 • (PSYCHO)TERAPEUTICKÉ SKUPINY
 • KLUBOVÉ ČINNOSTI
 • SPOLUPRÁCA
 • INÉ ŠTECIÁLNÉ AKTIVITY
 • HODNOTENIE SPRÁVANIA
  odme­ny a tresty
 • RITUÁLY

Registrácia

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou.
Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať  po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu.
Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som, a skon­tro­luj­te, či vo vašom mene nie sú chyby.

Ak požadujete faktúru, vyplňte nasledujúce údaje