Skip to content

UBYTOVANIE

Uby­to­va­nie v krás­nom pro­stre­dí, v tichej loka­li­te obce Hor­ný Slav­kov vo Vyso­kých Tat­rách. Ger­la­chov­ský štít je vzdia­le­ný 9 km, Sta­rý Smo­ko­vec 2,5 km.
Na poscho­dí objek­tu PORTAL SLOVAKIA ponú­ka­me uby­to­va­cie služ­by, bez posky­to­va­nia stra­vy, s mož­nos­ťou vlast­nej príp­ra­vy jedál a nápo­jov.
Uby­to­va­cie služ­by pozos­tá­va­jú z 3 izieb s man­žel­skou poste­ľou, skri­ňou, pra­cov­ným sto­lom, sto­lič­kou, noč­ným sto­lí­kom, lam­pou. Kaž­dá izba má bal­kón, vlast­nú kúpeľ­ňu so spr­cho­va­cím kútom, toale­tu, ute­rá­ky, posteľ­nú bie­li­zeň, sate­lit­ný tele­ví­zor. V jed­nej z izieb je navy­še stôl a šty­ri sto­lič­ky, chlad­nič­ka, mik­ro­vln­ka. Kuchyn­ka pre uby­to­va­ných hos­tí je kom­plet vyba­ve­ná. V objek­te je WIFI.
Pred domom je mož­né bez­plat­ne parkovať.

Ceny za uby­to­va­nie:
Dvoj­lôž­ko­vá izba štan­dard – 69 €/1 noc bez DPH
Dvoj­lôž­ko­vá štan­dard – sin­gle – 39 €/1 noc  bez DPH
Sadz­ba dane za oso­bu a pre­no­co­va­nie je 0,75 €.

Uži­te si oddych v krás­nych, prie­stran­ných, svet­lých izbách s rodin­nou atmosférou.

Objednávka ubytovania

Názov účtu: Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da | IBAN: SK52 0900 0000 0000 8675 0047 | BIC: GIBASKBX | Do poznám­ky uveď­te svo­je meno.