Skip to content

Obchodné podmienky

Jednotlivci:

Na všet­ky kni­hy objed­na­né pro­stred­níc­tvom PORTÁL Slo­va­kia posky­tu­je­me 10% zľa­vu.
Kni­hy zasie­la­me OBCHODNÝM BALÍKOM Slo­ven­skej pošty NA DOBIERKU.
Pri plat­be pre­vo­dom expe­du­je­me kni­hy až po pri­pí­sa­ní čias­t­ky na náš účet.

Knižnice:

Kniž­ni­ciam posky­tu­je­me po regis­trá­cii mož­nosť náku­pu kníh z nakla­da­teľ­stva Por­tál s 15% zľa­vou. Táto výhod­ná ponu­ka sa po osob­nom doho­vo­re môže vzťa­ho­vať aj na ďal­šie inšti­tú­cie. Kaž­dá kniž­ni­ca bude po regis­trá­cii zara­de­ná do zod­po­ve­da­jú­cej sku­pi­ny, o čom bude infor­mo­va­ná e‑mailom. Od tej­to chví­le môže využí­vať túto špe­ciál­nu zľa­vu na všet­ky nákupy.

Kníhkupci:

Kníh­kup­com ponú­ka­me pre­daj za bež­ných pod­mie­nok (je mož­né zjed­nať indi­vi­du­ál­ne pod­mien­ky): rabat 25% na kni­hy z nakla­da­teľ­stva Por­tál. Pri objed­náv­ke nad 40,- Euro u stá­lych par­tne­rov mož­nosť zjed­na­nia odliš­né­ho raba­tu. V prí­pa­de zasla­nia poštou kníh­kup­com neúč­tu­je­me bal­né ani poš­tov­né. Aby sme moh­li túto zľa­vu kníh­kup­com poskyt­núť, musí sa najprv zare­gis­tro­vať. V prí­pa­de, že už s nakla­da­teľ­stvom Por­tál obcho­du­jú, bude im poskyt­nu­tý zjed­na­ný rabat, inak je pod­mien­kou zasla­nie kópie živ­nos­ten­ské­ho lis­tu na adre­su Hor­ská 810, Miest­na časť Hor­ný Slav­kov, 059 91 Veľ­ký Slavkov.