Trauma a disociácia

Lektorka seminára: Mgr. Hana Vojtová
klinická psychologička a psychoterapeutka, akreditovaná trénerka EMDR

Je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a lek­tor­kou Slo­ven­ské­ho inšti­tú­tu pre psy­chot­rau­ma­to­ló­giu a EMDR (SIPE), pre kto­rý vedie a orga­ni­zu­je odbor­né vzde­lá­va­nie v psy­chot­rau­ma­to­ló­gii. Má skú­se­nos­ti a psy­cho­te­ra­pi­ou dospe­lých a super­ví­zi­ou naj­mä v oblas­ti psy­chic­kej trau­ma­ti­zá­cie a kom­plex­nej traumy.

Aula Pazmaneum, Fakulta zdravotníctva a socálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, Trnava
18. 10. 2023 • 9.00 – 13.00 hod. (streda)

Regis­trá­cia od 8.30 hod.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTAL SLOVAKIA.

Účastnícky poplatok: 47 € s DPH (zahŕňa kávu, obložený chlebík a knihu).

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do napl­ne­nia kapa­ci­ty pries­to­rov kona­nia semi­ná­ra.  
Ak nepo­ža­du­je­te fak­tú­ru, účast­níc­ky popla­tok uhraď­te ihneď po regis­trá­cii. Písom­ne Vám potvr­dí­me pri­ja­tie platby.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 2. 10. 2023.
Chce­me vás infor­mo­vať, že ako­náh­le sa kapa­ci­ta auly napl­ní, ukon­čí­me pri­jí­ma­nie ďal­ších pri­hlá­šok, aby sme moh­li zabez­pe­čiť, že všet­ci účast­ní­ci budú mať dosta­toč­ný pries­tor a pohod­lie počas seminára.

priscilla-du-preez-aPa843frIzI-unsplash

Registrácia

Názov účtu: Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da | IBAN: SK52 0900 0000 0000 8675 0047 | BIC: GIBASKBX | Do poznám­ky uveď­te svo­je meno.

Ak požadujete faktúru, vyplňte nasledujúce údaje