Skip to content

Trauma a disociace

Psy­cho­lo­gic­ká trau­ma je ohro­mu­jú­ci záži­tok, kto­rý nedo­ká­že­me spra­co­vať. Keď trau­ma­tic­ký stres pre­ťa­žu­je náš ner­vo­vý sys­tém, je to pri­ro­dze­ný dôsle­dok diso­ciá­cie. Zna­me­ná roz­de­le­nie – chrá­ni nás pred nezne­si­teľ­nou boles­ťou a plným uve­do­me­ním si toho, čo sa nám sta­lo. Umož­ní nám pre­žiť, ale neskôr sa môže stať utr­pe­ním samo o sebe.

Kni­ha vysvet­ľu­je diso­ciá­ciu ako poza­die postt­rau­ma­tic­kých symp­tó­mov. Opi­su­je, ako sa pre­ja­vu­jú rany z det­stva a vzťa­hov a čo je pre trau­ma­ti­zo­va­ných ľudí zaťa­žu­jú­ce a lie­či­vé. Zaobe­rá sa tiež úlo­hou spo­loč­nos­ti pri rie­še­ní rea­li­ty trau­ma­ti­zá­cie.
Autor­ka hovo­rí k čita­te­ľom zro­zu­mi­teľ­ným jazy­kom a opie­ra sa o súčas­né vedec­ké poznat­ky z psy­chot­rau­ma­to­ló­gie a neuro­bi­oló­gie. Kom­plex­ne spre­vá­dza tému a zmys­lu­pl­né využi­tie teórie v pra­xi. Posky­tu­je súcit­né vysvet­le­nie skú­se­nos­tí trau­ma­ti­zo­va­ných ľudí.
Mgr. Hana Voj­to­vá je kli­nic­ká psy­cho­lo­gič­ka a psy­cho­te­ra­pe­ut­ka, spo­lu­za­kla­da­teľ­ka a lek­tor­ka Slo­ven­ské­ho ústa­vu psy­chot­rau­ma­to­ló­gie a EMDR. Okrem tera­pie má skú­se­nos­ti so super­ví­zi­ou, pred­ná­ša a vedie ško­le­nia v EMDR. Je spo­lu­au­tor­kou kni­hy Postt­rau­ma­tic­ká stre­so­vá poru­cha (2012).

Knihu Trauma a disociace kúpíte v našom e‑shope.