Milé kole­gy­ne, milí kole­go­via v mene vyda­va­teľ­stva PORTÁL SLOVÁKIA, Vás srdeč­ne pozý­vam na odbor­ný semi­nár Tera­pe­utic­ká komu­ni­ta v špe­ciál­nych výchov­ných zaria­de­niach, kto­rý sa usku­toč­ní dňa 11.04.2024 (štvr­tok) v Prešove.

ORGANIZÁTOR
PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá
ria­di­teľ­ka slo­ven­skej poboč­ky praž­ské­ho vyda­va­teľ­stva Por­tál
KONTAKT | Por­tál Slo­va­kia (portalslovakia.sk)

PORTÁL SLOVAKIA
Hor­ská 810, Miest­na časť Hor­ný Slav­kov
059 91 Veľ­ký Slav­kov (49.120499, 20.247394)
IČO: 35 463 066
IČ DPH: SK1043193998
DIČ: 1043193998
tel./fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
email: portalslovakia@portalslovakia.sk
obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/

MIESTO KONANIA
Odbor­ný semi­nár sa bude konať v pries­to­roch  Kaviar­ne Viola, Tkáčs­ka 2, Prešov 

AKO SA K NÁM DOSTANETE
Spoj­mi MHD na zastáv­ku “Na Hlav­nej”. V blíz­kos­ti zastáv­ky je situ­ova­ný oblú­ko­vý pre­chod (Brán­ka) do pri­ľah­lej ulič­ky námes­tia. V tej­to ulič­ke nás náj­de­te.
Zo zastáv­ky “Želez­nič­ná sta­ni­ca” Vás k nám pri­ve­zú lin­ky: 1, 4, 8, 14, 24, 28, 39, 45.
Ak nastú­pi­te na MHD opro­ti nákup­né­mu cen­tru NOVUM, tak hneď nasle­du­jú­ca zastáv­ka je “Na Hlav­nej”, kto­rá je aj Vaša cieľová

REGISTRÁCIA do 29. 2. 2024
on-line for­mu­lá­rom
e‑mailom: portalslovakia@portalslovakia.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 57,70

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie semi­ná­ra, káva, kni­ha Tera­pe­utic­ká komu­ni­ta v špe­ciál­nych výchov­ných zaria­de­niach, dar­če­ko­vá pou­káž­ka v hod­no­te 20 €.
Aktív­ny účast­ník  je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

Názov účtu: PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTÁL SLOVAKIA
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s. Žiar nad Hronom
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0267 3389
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ka: do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka

STORNO PODMIENKY
Ak sa nezú­čast­ni­te odbor­né­ho semi­ná­ra regis­trač­ný popla­tok sa nebu­de vra­cať. Bude kom­pen­zo­va­ný knihami.

Účast­ní­kom semi­ná­ra bude vyda­né potvr­de­nie o účas­ti na požia­da­nie pria­mo na mies­te kon­fe­ren­cie pri registrácii.

NÁŠ LEKTOR

Albín Škoviera je vysokoškolským pedagógom, pôsobil na katedre pedagogiky Univerzity Komenského, dnes učí na univerzite v českých Pardubiciach, má za sebou viac ako tridsaťročnú prax liečebného pedagóga vo výchovných a prevýchovných zariadeniach. Na základe svojich skúseností pedagóga i otca piatich detí napísal príručku o výchove Malá polepšovňa pre rodičov.

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. 

Albín Ško­vie­ra je vyso­koš­kol­ským peda­gó­gom, pôso­bil na kated­re peda­go­gi­ky Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho, dnes učí na uni­ver­zi­te v čes­kých Par­du­bi­ciach, má za sebou viac ako trid­sať­roč­nú prax lie­čeb­né­ho peda­gó­ga vo výchov­ných a pre­vý­chov­ných zaria­de­niach. Na zákla­de svo­jich skú­se­nos­tí peda­gó­ga i otca pia­tich detí napí­sal prí­ruč­ku o výcho­ve Malá polep­šov­ňa pre rodičov. 

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO SEMINÁRA

  • TRI OBLASTI REŽIMU
  • TERAPEUTICKO – VÝCHOVNÁ KOMUNITA
  • (PSYCHO)TERAPEUTICKÉ SKUPINY
  • KLUBOVÉ ČINNOSTI
  • SPOLUPRÁCA
  • INÉ ŠTECIÁLNÉ AKTIVITY
  • HODNOTENIE SPRÁVANIA
    odme­ny a tresty
  • RITUÁLY
1Step 1
Regis­trá­cia

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou.
Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať  po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu.
Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som, a skon­tro­luj­te, či vo vašom mene nie sú chyby.

Na strán­ke http://obchod.portalslovakia.sk/ si vyber­te kni­hu v hod­no­te 10 Eur, kto­rá je zahr­nu­tá v poplat­ku za semi­nár na oso­bu. Kaž­dý účast­ník dostá­va kni­hu. V prí­pa­de, ak je cena kni­hy kto­rú ste si vybra­li  vyš­šia, roz­diel ceny Vám  pripočítame.


Adre­sa fakturácie

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Počet miest na semi­nár je naplnený.

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right