Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

Vše­obec­né obchod­né podmienky

 


Pre­vádz­ko­va­teľ inter­ne­to­vé­ho portálu

Názov spo­loč­nos­ti: PaedDr. Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da, PORTAL SLOVAKIA

Síd­lo: Hor­ská 810, 059 91 VEĽKÝ SLAVKOV

Koreš­pon­denč­ná adre­sa: Hor­ská 810, 059 91 VEĽKÝ SLAVKOV

Štát: Slo­ven­sko

IČO: 35463066

DIČ: 1043193998

IČ DPH : SK1043193998

 

Zod­po­ved­ná oso­ba a kontakt

PaedDr. Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da, +421 0910 99 56 55 

Regis­trá­cia

“Vyhla­su­je­me, že dáta slú­žia len pre úče­ly iden­ti­fi­ká­cie pri náku­pe v inter­ne­to­vom obcho­de spo­loč­nos­ti Por­tál Slo­va­kia a nebu­dú poskyt­nu­té tre­tím oso­bám ani inak zne­uži­té. Potvr­de­ním regis­trá­cie súhla­sím so zasie­la­ním ponu­ko­vých e‑mailov z inter­ne­to­vé­ho obcho­du spo­loč­nos­ti Por­tál Slovakia.

Objed­náv­ky je mož­né usku­toč­niť i bez registrácie.

 

Pri­ja­tie a vyba­ve­nie objed­náv­ky, kúp­na zmluva

Objed­náv­ka kupu­jú­ce­ho je návrhom kúp­nej zmlu­vy a samot­ná kúp­na zmlu­va je uzat­vo­re­ná momen­tom doru­če­nia záväz­né­ho súhla­su kupu­jú­ce­ho i pre­dá­va­jú­ce­ho s tým­to návrhom (záväz­ným potvr­de­ním objed­náv­ky zo stra­ny pre­dá­va­jú­ce­ho). Od toh­to momen­tu medzi kupu­jú­cim a pre­dá­va­jú­cim vzni­ka­jú vzá­jom­né prá­va a povinnosti.

Uzat­vo­re­ním kúp­nej zmlu­vy kupu­jú­ci potvr­dzu­je, že sa zozná­mil s tými­to obchod­ný­mi pod­mien­ka­mi, vrá­ta­ne rekla­mač­ných pod­mie­nok, a že s nimi súhla­sí. Na tie­to obchod­né pod­mien­ky a rekla­mač­ný poria­dok je kupu­jú­ci dosta­toč­ným spô­so­bom samot­ným usku­toč­ne­ním objed­náv­ky upo­zor­ne­ný a má mož­nosť sa s nimi zoznámiť.

Pre­dá­va­jú­ci si vyhra­dzu­je prá­vo zru­šiť objed­náv­ku ale­bo jej časť pred uzav­re­tím kúp­nej zmlu­vy v tých­to prí­pa­doch: tovar sa už nevy­rá­ba ale­bo nedo­dá­va ale­bo sa výraz­ným spô­so­bom zme­ni­la cena dodá­va­né­ho tova­ru. V prí­pa­de, že táto situ­ácia nasta­ne, pre­dá­va­jú­ci bude okam­ži­te kon­tak­to­vať kupu­jú­ce­ho za úče­lom doho­dy o ďal­šom postu­pe. V prí­pa­de, že Kupu­jú­ci zapla­til už časť ale­bo celú sumu kúp­nej ceny, bude mu táto čias­t­ka pre­ve­de­ná späť na jeho účet, k uzav­re­tiu Kúp­nej zmlu­vy nedôjde.

Všet­ky objed­náv­ky pri­ja­té tým­to obcho­dom sú záväz­né. Objed­náv­ku mož­no zru­šiť pred jej expe­dí­ci­ou. V prí­pa­de, že nebu­de objed­náv­ka zru­še­ná do doby pred expe­dí­ci­ou, a bude expe­do­va­ná, môže byť po objed­ná­va­te­ľo­vi poža­du­je náh­ra­da nákla­dov spo­je­ná s expe­dí­ci­ou tova­ru. Pri kaž­dej polož­ke je zobra­ze­né, či je tovar na skla­de ale­bo nie. Pokiaľ tovar nie je na skla­de,  bude­me Vás bez­od­klad­ne infor­mo­vať o ďal­šom ter­mí­ne dodania.

 

Stor­no objednávky

Ak uro­bí­te stor­no objed­náv­ky do 12 hodín, pova­žu­je­me objed­náv­ku za zru­še­nú. Stor­no môže­te poslať e‑mailom prí­pad­ne vyko­nať tele­fo­nic­ky. Pri zru­še­ní objed­náv­ky je nut­né uviesť Vaše meno, e‑mail a čís­lo objednávky.

 

Dru­hy dopravy

Osob­ný odber

Objed­náv­ku je mož­né vyz­dvi­hnúť v ten istý deň, za pred­po­kla­du, že objed­na­ný tovar je na skla­de. V ostat­ných prí­pa­doch vás bude­me informovať.

Tovar doru­čo­va­ný Slo­ven­skou poštou

Poš­tov­né, ak nebu­de uve­de­né inak, je účto­va­né pod­ľa taríf Slo­ven­skej pošty.

Pri náku­pe tova­ru nad 50 € má poš­tov­né zákaz­ník zadar­mo.

Pokiaľ nebu­de objed­ná­va­jú­ci zasti­hnu­tý, dosta­ne do schrán­ky ozná­me­nie o doru­če­ní zásiel­ky. Zásiel­ku si môže vyz­dvi­hnúť na uve­de­nej pošte ale­bo požia­dať o opä­tov­né doručenie.

U nie­kto­rých obzvlášť nes­klad­ných, ťaž­kých ale­bo inak zle pre­pra­vo­va­teľ­ných tova­rov môže byť cena pre­pra­vy zvýšená.

POZOR! Pokiaľ je balík vidi­teľ­ne poško­de­ný, ale­bo ak je poru­še­ná ochran­ná pás­ka, uplat­ni­te rekla­má­ciu pria­mo u pre­prav­cu. Za ško­dy vznik­nu­té pri pre­pra­ve nene­sie dodá­va­teľ zodpovednosť.

Zásiel­ka je zvy­čaj­ne doru­če­ná do dru­hé­ho dňa od odo­sla­nia. O odo­sla­ní je zákaz­ník infor­mo­va­ný e‑mailom.

 

Záru­ka

V balí­ku vždy náj­de­te daňo­vý doklad. Záruč­ná leho­ta začí­na ply­núť dátu­mom uve­de­ným na doklade.

Na vše­tok tovar sa vzťa­hu­je záko­nom sta­no­ve­ná záruč­ná doba 24 mesia­cov, kto­rá začí­na ply­núť dňom pre­vza­tia tova­ru zákazníkom.

 

Roz­por s kúp­nou zmlu­vou — vše­obec­né informácie

V prí­pa­de, že vec pri pre­vza­tí kupu­jú­cim nie je v zho­de s kúp­nou zmlu­vou (ďalej len “roz­por s kúp­nou zmlu­vou”), má kupu­jú­ci prá­vo na to, aby pre­dá­va­jú­ci bez­plat­ne a bez zby­toč­né­ho odkla­du vec uvie­dol do sta­vu odpo­ve­da­jú­ce­ho kúp­nej zmlu­ve, a to pod­ľa požia­dav­ky kupu­jú­ce­ho buď výme­nou veci, ak nie je taký­to postup mož­ný, môže kupu­jú­ci poža­do­vať pri­me­ra­nú zľa­vu z ceny veci ale­bo od zmlu­vy odstúpiť.

 

Prá­vo Spot­re­bi­te­ľa odstú­piť od zmluvy

Ak je kúp­na zmlu­va uzat­vo­re­ná pomo­cou pros­tried­kov komu­ni­ká­cie na diaľ­ku (v inter­ne­to­vom obcho­de), má spot­re­bi­teľ prá­vo odstú­piť od zmlu­vy do 14 dní od pre­vza­tia tova­ru. V takom prí­pa­de spot­re­bi­teľ kon­tak­tu­je pre­dá­va­jú­ce­ho a naj­lep­šie písom­ne uve­die, že odstu­pu­je od zmlu­vy s uve­de­ním čís­la objed­náv­ky, dátu­mu náku­pu a čís­la účtu pre vrá­te­nie peňa­zí. Penia­ze je mož­né vrá­tiť tiež v hoto­vos­ti v síd­le spo­loč­nos­ti. Odstú­pe­nie od zmlu­vy musí byť doru­če­né naj­ne­skôr posled­ný deň 14 dňo­vej leho­ty. V oso­bit­ných prí­pa­doch môže byť s pri­hliad­nu­tím na okol­nos­ti pre­dĺže­ná leho­ta vrá­te­nia, nie však dlh­šie ako 30 dní od doručenia.

Toto usta­no­ve­nie záko­na však nemož­no chá­pať ako mož­nosť bez­plat­né­ho zapo­ži­ča­nia tova­ru. Spot­re­bi­teľ v prí­pa­de využi­tia prá­va na odstú­pe­nie od zmlu­vy do 14 dní od pre­vza­tia plne­nia, musí dodá­va­te­ľo­vi vydať všet­ko, čo na zákla­de kúp­nej zmlu­vy zís­kal. Ak to už nie je dob­re mož­né (napr. v medzi­ob­do­bí bol tovar zni­če­ný, musí spot­re­bi­teľ poskyt­núť peňaž­nú náh­ra­du ako pro­ti­hod­no­tu toho, čo už nemô­že byť vyda­né. Ak je vrá­te­ný tovar poško­de­ný iba čias­toč­ne, môže pre­dá­va­jú­ci uplat­niť na spot­re­bi­te­ľo­vi prá­vo na náh­ra­du ško­dy a zapo­čí­tať svoj nárok na vrá­te­nú kúp­nu cenu. Pre­dá­va­jú­ci je v takom prí­pa­de povin­ný vznik­nu­tú ško­du pre­uká­zať. Pre­dá­va­jú­ci spot­re­bi­te­ľo­vi v takom prí­pa­de vra­cia iba tak­to zní­že­nú kúp­nu cenu.

Na kúp­nu cenu, kto­rá má byť kupu­jú­ce­mu vrá­te­ná, môže pre­dá­va­jú­ci naviac zapo­čí­tať svo­je sku­toč­ne vyna­lo­že­né nákla­dy spo­je­né s vrá­te­ním tova­ru (nákla­dy na pre­pra­vu a pod).

Prá­vo na odstú­pe­nie od zmlu­vy spot­re­bi­teľ nemá, v prí­pa­de zmlúv:

na dodáv­ku tova­ru, kto­rých cena závi­sí na výchyl­kách finanč­né­ho trhu nezá­vis­le na vôli predávajúceho, 
na dodáv­ku tova­ru upra­ve­né­ho pod­ľa pria­nia kupu­jú­ce­ho ale­bo pre jeho oso­bu, ako aj tovar, kto­rý pod­lie­ha rých­lej ska­ze, opot­re­bo­va­niu ale­bo zastaraniu, 
na dodáv­ku audio a video nahrá­vok, ak poru­ší kupu­jú­ci ich ori­gi­nál­ny obal.

 

Doru­če­nie a doda­cie podmienky

Nie­kto­ré zásiel­ky môžu byť roz­de­le­né do via­ce­rých balí­kov. Poš­tov­né zostá­va bezo zmeny.

Všet­ky zásiel­ky sle­du­je­me až do ich doru­če­nia, sna­ží­me sa tak pred­chá­dzať prob­lé­mom, kto­ré pri doru­čo­va­ní vznikajú.

Ako postu­po­vať pri vrá­te­ní tovaru:

  • Pri­prav­te zásiel­ku pod­ľa popi­su nižšie.
  • Tovar, kto­rý bude­te zasie­lať späť na adre­su zašli­te pod­ľa popi­su niž­šie vami zvo­le­ným prepravcom.

 

Ako zásiel­ku pripraviť

Zásiel­ka musí byť kom­plet­ná (vrá­ta­ne všet­kej doku­men­tá­cie) a v sta­ve, v akom ste ju pre­vza­li pri dodáv­ke. Penia­ze vám budú vrá­te­né na ban­ko­vý účet (neza­bud­ni­te ho uviesť) a to zvy­čaj­ne do 3 pra­cov­ných dní od obdŕ­ža­nia zásiel­ky. V prí­pa­de vrá­te­nia tova­ru bude suma zní­že­ná o pre­prav­né nákla­dy (nepla­tí pre reklamácie!).

 

Spô­so­by úhrady

Všet­ky spô­so­by úhra­dy, mož­no vybrať pred výbe­rom dopra­vy. Všet­ky spô­so­by plat­by sú zahr­nu­té v cene dopravy. 
Plat­ba dopre­du — pri výbe­re tej­to mož­nos­ti obdr­ží­te zálo­ho­vý list so všet­ký­mi údaj­mi k plat­be. Tovar bude­me expe­do­vať po obdŕ­ža­ní plat­by na ban­ko­vý účet.
Dobier­ka — objed­na­ný tovar Vám zašle­me poštou a pri pre­vza­tí ten­to tovar uhra­dí­te v hotovosti.
Osob­ný odber — pla­tí v hoto­vos­ti pri osob­nom odbere. 

 

Rekla­má­cie

V prí­pa­de, že tovar, kto­rý ste od nás dosta­li, je poško­de­ný ale­bo nefunkč­ný, postu­puj­te pod­ľa rekla­mač­né­ho poriad­ku. Vrá­te­nie tova­ru z dôvo­du odstú­pe­nia od zmlu­vy je popí­sa­né v bode Prá­vo Spot­re­bi­te­ľa odstú­piť od zmluvy.

Rekla­mač­ný poriadok

Tovar, na kto­ré sa vzťa­hu­je prá­vo uplat­ne­nia rekla­má­cie musia byť odo­vzda­né na posú­de­nie ihneď po zis­te­ní jeho poško­de­nia, musia byť čis­té a s nále­ži­tý­mi doklad­mi a popi­som poškodenia.

Ako postu­po­vať

V prí­pa­de rekla­má­cie zašli­te tovar do 7 pra­cov­ných dní na adre­su — “kon­takt­ná adre­sa”. Pre­pra­va je hra­de­ná stra­nou pre­dá­va­jú­ce­ho. Zásiel­ka musí byť kom­plet­ná a v sta­ve, v akom ste ju pre­vza­li pri dodáv­ke. K tova­ru pri­lož­te doklad o kúpe. Ihneď po obdŕ­ža­ní tova­ru obdr­ží­te rekla­mač­ný pro­to­kol. Tovar musí byť pre pre­pra­vu riad­ne zaba­le­ný, tak aby nedoš­lo k jeho ďal­šie­mu prí­pad­né­mu poško­de­niu. Chyb­ný ale­bo poško­de­ný tovar bude vyme­ne­ný ale­bo bude vrá­te­ná kúp­na cena.

 V prí­pa­de, že Vám v zásiel­ke chý­ba tovar, kto­rý ste si objed­na­li a zapla­ti­li, žia­da­me Vás, aby ste nás kon­tak­to­va­li naj­ne­skôr do 2 pra­cov­ných dní od pre­vza­tia zásiel­ky. Chý­ba­jú­ci tovar Vám obra­tom doru­čí­me. Ak Vám omy­lom doru­čí­me iný tovar, než aký ste si objed­na­li, infor­muj­te nás o tej­to sku­toč­nos­ti do 2 dní od pre­vza­tia tova­ru — rekla­mo­va­ný tovar Vám vymeníme.

 

Vašu rekla­má­ciu vyba­ví­me naj­ne­skôr do 30 dní. Pri zamiet­nu­tých rekla­má­ciách Vám budú účto­va­né poš­tov­né nákla­dy. O vyba­ve­ní rekla­má­cie bude­te infor­mo­va­ní e‑mailom.

Ďaku­je­me Vám za čas, kto­rý ste strá­vi­li pre­čí­ta­ním obchod­ných podmienok.

Váš Por­tál Slovakia.

Obchod­né pod­mien­ky sú plat­né od sep­tem­bra 2016.

Infor­má­cie pre kupu­jú­cich: v prí­pa­de zme­ny obchod­ných pod­mie­nok, sú plat­né obchod­né pod­mien­ky, kto­ré boli v plat­nos­ti k dátu­mu nákupu.