Milé kole­gy­ne, milí kole­go­via v mene vyda­va­teľ­stva PORTÁL SLOVÁKIA, Vás srdeč­ne pozý­vam na odbor­ný semi­nár Moder­né prin­cí­py v predš­kol­skom vzde­lá­va­ní, kto­rý sa usku­toč­ní dňa 26. 4. 2024 (pia­tok) v Trnave.

ORGANIZÁTOR
PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá
ria­di­teľ­ka slo­ven­skej poboč­ky praž­ské­ho vyda­va­teľ­stva Por­tál
KONTAKT | Por­tál Slo­va­kia (portalslovakia.sk)

PORTÁL SLOVAKIA
Hor­ská 810, Miest­na časť Hor­ný Slav­kov
059 91 Veľ­ký Slav­kov (49.120499, 20.247394)
IČO: 35 463 066
IČ DPH: SK1043193998
DIČ: 1043193998
tel./fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
email: portalslovakia@portalslovakia.sk
obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/

MIESTO KONANIA
Odbor­ný semi­nár sa bude konať v pries­to­roch Fakul­ty zdra­vot­níc­tva a sociál­nej prá­ce, Uni­ver­zit­né námes­tie 1, Trnava.

REGISTRÁCIA do 24. 4. 2024
on-line for­mu­lá­rom
e‑mailom: portalslovakia@portalslovakia.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 37,70
V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie semi­ná­ra, káva a kni­ha od lek­to­ra.
Aktív­ny účast­ník  je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

Názov účtu: PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTÁL SLOVAKIA
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s. Žiar nad Hronom
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0267 3389
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ka: do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka

STORNO PODMIENKY
Ak sa nezú­čast­ni­te odbor­né­ho semi­ná­ra regis­trač­ný popla­tok sa nebu­de vra­cať. Bude kom­pen­zo­va­ný knihami.

NÁŠ LEKTOR

Vyštudoval bakalársky odbor Učiteľstvo pre MŠ na Západočeskej univerzite v Plzni a v súčasnosti dokončuje doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na Karlovej Univerzite v Prahe, pri ktorom zúročuje skúsenosti z pôsobenia na pozícii učiteľa MŠ. Vo voľnom čase píše populárno-náučné aj odborné knihy z prostredia predškolskej výchovy a pôsobí aj ako lektor ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Mgr. Ondřej Koželuh 

Vyštu­do­val baka­lár­sky odbor Uči­teľ­stvo pre MŠ na Zápa­do­čes­kej uni­ver­zi­te v Plz­ni a v súčas­nos­ti dokon­ču­je dokto­rand­ské štú­dium v odbo­re Peda­go­gi­ka na Kar­lo­vej Uni­ver­zi­te v Pra­he, pri kto­rom zúro­ču­je skú­se­nos­ti z pôso­be­nia na pozí­cii uči­te­ľa MŠ. Vo voľ­nom čase píše popu­lár­no-náuč­né aj odbor­né kni­hy z pro­stre­dia predš­kol­skej výcho­vy a pôso­bí aj ako lek­tor ďal­šie­ho vzde­lá­va­nia peda­go­gic­kých pracovníkov. 

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO SEMINÁRA

  • Indi­vi­du­ali­zá­cia v mater­skej škole

  • Koope­ra­tív­ne učenie

  • Výskum­né činnosti

  • Pro­jek­to­vé vzdelávanie

Účast­ní­kom semi­ná­ra bude vyda­né potvr­de­nie o účas­ti na požia­da­nie pria­mo na mies­te kon­fe­ren­cie pri registrácii.

REGISTRÁCIA

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou. Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu. Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som a skon­tro­luj­te či vo vašom mene nie sú chyby.


Ak poža­du­je­te fak­tú­ru, vypl­ň­te nasle­du­jú­ce údaje