Skip to content

Jak učit finanční gramotnost?

Prak­tic­ký sprie­vod­ca pre­hľad­ne spra­co­vá­va tému finanč­nej gra­mot­nos­ti a peda­gó­gom ponú­ka množ­stvo pod­ne­tov do výuč­by na ZŠ aj SŠ, tipy pre čin­nos­ti, pra­cov­né lis­ty či ukáž­ky dob­rej pra­xe.
Finanč­nú gra­mot­nosť by mal ide­ál­ne učiť finanč­ne gra­mot­ný a pod­ni­ka­vý uči­teľ. Ten potre­bu­je opo­ru v meto­di­ke výuč­by finanč­nej gra­mot­nos­ti, prí­stup k novým výu­ko­vým metó­dam, zapo­je­nie medzi­pred­me­to­vých väzieb a pre­po­je­nie výuč­by s praxou.

Pub­li­ká­cia Jak učit finanč­ní gra­mot­nost? vznik­la v spo­lu­prá­ci so spo­loč­nos­ťou Your­chan­ce o. p. s. a jej pro­jek­tom Finanč­ní gra­mot­nost do škol. Meto­di­ku využi­jú peda­gó­go­via základ­ných aj stred­ných škôl, nie­len vďa­ka gra­fic­ké­mu spra­co­va­niu je kni­ha pre­hľad­ná a zrozumiteľná.

Your­chan­ce o. p. s. je vše­obec­ne pros­peš­ná spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2010. V súčas­nej dobe spo­loč­nosť rea­li­zu­je šty­ri pro­jek­ty celo­re­pub­li­ko­vej i medzi­ná­rod­nej pôsob­nos­ti. Your­chan­ce sa venu­je kul­ti­vá­cii výuč­by finanč­nej gra­mot­nos­ti, prin­cí­pov pod­ni­ka­nia a roz­vo­ju pod­ni­ka­vos­ti žia­kov základ­ných a stred­ných škôl pro­stred­níc­tvom pro­jek­tu Finanč­ná gra­mot­nosť do škôl. Finanč­ní gra­mot­nost do škol.

Autor­ky v kni­he spra­co­va­li tie­to témy:

 • Pre­čo sa tre­ba finanč­ne vzdelávať?
 • Pre­čo je potreb­né byť podnikavý?
 • Finanč­ne gra­mot­ní a pod­ni­ka­ví učitelia
 • Témy a nástro­je finanč­né­ho vzdelávania
 • Naku­po­va­nie a platenie
 • Hos­po­dá­re­nie domácnosti
 • Prá­ca s pre­byt­kom roz­poč­tu, tvor­ba rezerv
 • Prá­ca so schod­kom roz­poč­tu, dlho­vá problematika
 • Zruč­nos­ti a výu­ko­vé nástro­je spo­je­né s podnikavosťou
 • Finanč­ne gra­mot­ná a pod­ni­ka­vá škola
 • Prá­ca so žiak­mi so špe­ci­fic­ký­mi potrebami
 • Prak­tic­ké tipy na hry (nie­len) do výučby
 • Pra­cov­né listy
 • Kam pre ďal­šie pra­cov­né lis­ty a náme­ty do výučby?
 • Odpo­rú­ča­né sto­lo­vé a dosko­vé hry do výučby

Ukážky z knihy

Finanč­né vzde­lá­va­nie by malo byť pev­nou súčas­ťou celo­ži­vot­né­ho vzde­lá­va­nia, pre­to­že pomá­ha pocho­piť, ako správ­ne hos­po­dá­riť so svo­ji­mi peniaz­mi, ako ich zhod­no­tiť, ako fun­gu­je trh, ako sa nepre­dl­žiť, ako nena­le­tieť a mno­ho ďalšieho.

Autor­ský tím – Kata­rí­na Lich­ten­ber­ko­vá, Rena­ta Maj­val­do­vá, Moni­ka Houš­ko­vá, Jana Dole­ža­lo­vá – je zlo­že­ný zo skú­se­ných uči­te­ľov a spo­lu­pra­cov­ní­kov na pro­jek­toch Finanč­ná gra­mot­nosť do škôl.

 

Knihu Jak učit finanční gramotnost? kúpíte v našom e‑shope.