Spravme si miesto pre šťastie

Spravme si miesto pre šťastie

BALÍČEK DVOCH KNÍH ZA ZVÝHODNENÚ CENU

21,30 €

Spravme si miesto pre šťastie

Pořádek v pokoji, pokoj v duši

Žije­me v dobe, keď si môže­me dovo­liť vlast­niť veľa vecí. Čím viac vecí, tým ľah­šie vzni­ká nepo­ria­dok. Pre­stá­va­me roz­li­šo­vať hod­not­né od nehod­not­né­ho. To má zlý vplyv na to, ako sa cíti­me. Gret­chen Rubin vo svo­jej novej kni­he radí vyspo­ria­dať sa s tým­to prob­lé­mom zábav­ne, a to v nie­koľ­kých kro­koch: Vyber­te to, čo si pone­chá­te. Vytvor­te z toho poria­dok. Vtis­ni­te mu svo­ju indi­vi­du­ál­nu podo­bu. Zvyk­ni­te si ten­to poria­dok udr­žia­vať. Dodaj­te k tomu kúsok krá­sy.
Gret­chen Rubin pôvod­ne vyštu­do­va­la prá­va, ale neskôr dala prie­chod svo­jej lás­ke ku kni­hách a písa­nie. Je autor­kou mno­hých kníh, v kto­rých sa zaobe­rá otáz­kou, ako žiť lep­ší a šťast­nej­ší život. Z nich asi naj­sláv­nej­šia je Pro­jekt šťas­tia (slo­ven­sky 2011).


Další příběhy pro potěchu duše

Nový súbor krát­kych prí­be­hov zo živo­ta, malých podo­ben­stvo, bájok a zamys­le­ní. Čita­te­ľom pri­ná­ša­jú nádej, povzbu­de­nie, radosť i pou­če­nie a kla­die im otáz­ky, kto­ré sa vzťa­hu­jú k ľud­ské­mu kona­niu, spô­so­bu živo­ta a dotý­ka­jú sa vzá­jom­ných ľud­ských vzťa­hov. Pre rodi­čov a vycho­vá­va­te­ľov sa tie­to prí­be­hy sta­nú inšpi­rá­ci­ou k oži­ve­niu roz­ho­vo­rov.
Bru­no Fer­re­ro, sale­zián­sky kňaz, je ria­di­te­ľom turín­ske­ho nakla­da­teľ­stvo ELLEDICI. S veľ­kým záuj­mom sa stret­li jeho v Por­tá­li vyda­nej kni­hy Prí­be­hy pre pote­chu duše, Lúč sln­ka pre dušu, Živá voda pre dušu, Via­noč­né prí­be­hy pre pote­še­nie duše ale­bo Pohla­de­nie pre dušu.

Spravme si miesto pre šťastie

OBJEDNÁVKA