Tvorba ako proces integrácie

lek­tor­ka seminára

Mgr. Andrea Orosová, PhD.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Viola centrum pre umenie, Tkáčska 2, Prešov

26. október 2020 (pondelok) 9.30 – 13.30 hod.
Registrácia od 9.00 hod. 

Od štvrtka 15. 10. 2020 platí zákaz hromadných podujatí nad 6 osôb.

V dôsled­ku vyhlá­se­nia krí­zo­vé­ho sta­vu a opat­re­niam sa plá­no­va­ný semi­nár usku­toč­ní v náh­rad­nom ter­mí­ne, kto­rý oznámime. 

Účas­ťou na našom semi­ná­ri zís­ka­te kva­li­fi­ko­va­né odpo­ve­de od odbor­ní­ka.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je vyda­va­teľ­stvo odbor­nej lite­ra­tú­ry Portál.

Účastnícky poplatok:29 € s DPH

Účast­ní­ci semi­ná­ra zís­ka­jú po jeho skon­če­ní potvr­de­nie o účasti.

Počet účast­níc­kych miest je 12, pre­to sa zare­gis­truj­te čo naj­skôr, aby ste mali účasť na semi­ná­ri istú.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 25. októb­ra 2020.

Pracuje ako liečebný pedagóg 1. psychiatrickej kliniky v Košiciach od roku 1996. Venuje sa práci s dospelými a mladistvými s duševnými aj vývinovými poruchami. Náplňou jej práce je liečebno pedagogická intervencia, arteterapia, psychoterapia, edukácia, relaxačné techniky, resocializačné programy. Je lektorkou na Inštitúte arteterapie v Bratislave a konateľkou poradne Arteterapia, s. r. o.

Mgr. Andrea Orosová, PhD. 

Pra­cu­je ako lie­čeb­ný peda­góg 1. psy­chiat­ric­kej kli­ni­ky v Koši­ciach od roku 1996. Venu­je sa prá­ci s dospe­lý­mi a mla­dist­vý­mi s dušev­ný­mi aj vývi­no­vý­mi poru­cha­mi. Nápl­ňou jej prá­ce je lie­čeb­no peda­go­gic­ká inter­ven­cia, arte­te­ra­pia, psy­cho­te­ra­pia, edu­ká­cia, rela­xač­né tech­ni­ky, reso­cia­li­zač­né prog­ra­my. Je lek­tor­kou na Inšti­tú­te arte­te­ra­pie v Bra­ti­sla­ve a kona­teľ­kou porad­ne Arte­te­ra­pia, s. r. o. 
1Step 1
Regis­trá­cia

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou.
Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať  po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu.
Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som, a skon­tro­luj­te, či vo vašom mene nie sú chyby.

Na strán­ke http://obchod.portalslovakia.sk/ si vyber­te kni­hu v hod­no­te 10 Eur, kto­rá je zahr­nu­tá v poplat­ku za semi­nár na oso­bu. Kaž­dý účast­ník dostá­va kni­hu. V prí­pa­de, ak je cena kni­hy kto­rú ste si vybra­li  vyš­šia, roz­diel ceny Vám  pripočítame.


Adre­sa fakturácie

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Počet miest na semi­nár je naplnený.

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right
FormC­raft — WordP­ress form builder