Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach

lek­tor semi­ná­ra

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Filo­zo­fic­ká fakul­ta, Uni­ver­zi­ta Par­du­bi­ce

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, 011 06 Bratislava

22. september 2020 (utorok) 9.30 – 13.30 hod.
Registrácia od 9.00 hod. 

Tera­pe­utic­kú komu­ni­tu tvo­ria umiest­ne­né deti ale aj odbor­ní pra­cov­ní­ci, ostat­ný per­so­nál i rodi­čia detí.
Budo­va­nie iden­ti­ty spo­lo­čen­stva – význam­né mies­to majú ritu­ály a tra­dí­cie.
Pri­ja­tie – zdie­ľa­nie (otvo­re­nosť) – par­ti­ci­pač­né par­tner­stvo – bez­pe­čie – zaži­tie úspe­chu – rast (roz­voj).

Účas­ťou na našom semi­ná­ri zís­ka­te kva­li­fi­ko­va­né odpo­ve­de od odbor­ní­ka.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je vyda­va­teľ­stvo odbor­nej lite­ra­tú­ry Por­tál.

Účastnícky poplatok: 29 € s DPH

zahŕňa cof­fe­eb­re­ak  (káva, čaj, voda), 2× oblo­že­ný chle­bík a kni­hu.

Účast­ní­ci semi­ná­ra zís­ka­jú po jeho skon­če­ní potvr­de­nie o účas­ti.

V prí­pa­de záuj­mu nevá­haj­te a zare­gis­truj­te sa čo naj­skôr.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 30. aprí­la 2020.

Albín Škoviera vyštudoval špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte v Bratislave. V roku 1972 nastúpil do DDÚ v Košiciach, kde sa prvýkrát stretol s problematikou „problémových“ dospievajúcich detí v adoptívnych rodinách. Od roku 1978 pracoval v DDÚ Bratislava, kde sa podieľal na priekopníckej práci pri zavádzaní terapeutického komunitného systému, dobrovoľných diagnostických pobytov i postreedukačnej pomoci deťom s problémami v správaní a ich rodičom. Od roku 1990 sa ako riaditeľ zariadenia orientoval na terapeutickú prácu s rodičmi umiestnených detí a na ich možný návrat do pôvodnej rodiny i na možnosť umiestnenia detí v náhradných rodinách (spolupracoval s OZ Návrat). Participoval na tvorbe zákona 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, v roku 1994 zriadil druhú profesionálnu náhradnú rodinu v SR. V roku 2002 odišiel pracovať na Univerzitu Komenského. V svojej dizertačnej i habilitačnej práci sa venoval náhradnej výchove. Z jeho monografií sú najznámejšie Dilemata náhradní výchovy (Portál, 2007) a Malá polepšovňa (pre rodičov) (Petrus, 2005) Je absolventom psychoterapeutického výcviku SUR, trénerskeho kurzu PRIDE i ďalších vzdelávaní.

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Albín Ško­vie­ra vyštu­do­val špe­ciál­nu a lie­čeb­nú peda­go­gi­ku na Filo­zo­fic­kej fakul­te v Bra­ti­sla­ve. V roku 1972 nastú­pil do DDÚ v Koši­ciach, kde sa prvý­krát stre­tol s prob­le­ma­ti­kou „prob­lé­mo­vých“ dospie­va­jú­cich detí v adop­tív­nych rodi­nách. Od roku 1978 pra­co­val v DDÚ Bra­ti­sla­va, kde sa podie­ľal na prie­kop­níc­kej prá­ci pri zavá­dza­ní tera­pe­utic­ké­ho komu­nit­né­ho sys­té­mu, dob­ro­voľ­ných diag­nos­tic­kých poby­tov i postre­e­du­kač­nej pomo­ci deťom s prob­lé­ma­mi v sprá­va­ní a ich rodi­čom. Od roku 1990 sa ako ria­di­teľ zaria­de­nia orien­to­val na tera­pe­utic­kú prá­cu s rodič­mi umiest­ne­ných detí a na ich mož­ný návrat do pôvod­nej rodi­ny i na mož­nosť umiest­ne­nia detí v náh­rad­ných rodi­nách (spo­lu­pra­co­val s OZ Návrat). Par­ti­ci­po­val na tvor­be záko­na 279/1993 Z.z. o škol­ských zaria­de­niach, v roku 1994 zria­dil dru­hú pro­fe­si­onál­nu náh­rad­nú rodi­nu v SR. V roku 2002 odišiel pra­co­vať na Uni­ver­zi­tu Komen­ské­ho. V svo­jej dizer­tač­nej i habi­li­tač­nej prá­ci sa veno­val náh­rad­nej výcho­ve. Z jeho mono­gra­fií sú naj­zná­mej­šie Dile­ma­ta náh­rad­ní výcho­vy (Por­tál, 2007) a Malá polep­šov­ňa (pre rodi­čov) (Pet­rus, 2005) Je absol­ven­tom psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho výcvi­ku SUR, tré­ner­ske­ho kur­zu PRIDE i ďal­ších vzde­lá­va­ní.
[]
1 Step 1
Regis­trá­cia

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou.
Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať  po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu.
Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som, a skon­tro­luj­te, či vo vašom mene nie sú chy­by.

Na strán­ke http://obchod.portalslovakia.sk/ si vyber­te kni­hu v hod­no­te 10 Eur, kto­rá je zahr­nu­tá v poplat­ku za semi­nár na oso­bu. Kaž­dý účast­ník dostá­va kni­hu. V prí­pa­de, ak je cena kni­hy kto­rú ste si vybra­li  vyš­šia, roz­diel ceny Vám  pri­po­čí­ta­me.


Adre­sa fak­tu­rá­cie

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right