V spo­lu­prá­ci s Cen­trom pora­den­stva a pre­ven­cie sme pre vás pri­pra­vi­li ďal­ší seminár

Môžeme pomôcť deťom s PAS, aby dali svojmu svetu zmysel?

Semi­nár pove­die MUDr. Teré­zia Rosen­ber­ge­ro­vá, kto­rá celý život pomá­ha deťom.

Pora­dí a poroz­prá­va aj nám:

  • o metó­de  inten­zív­nej interakcie
  • o tom, ako zvlá­dať stres a hnev u detí,
  • ako nájsť vnú­tor­ný pokoj
  • ako kon­tro­lo­vať svo­je pocity

Vzhľa­dom na to, že kapa­ci­ta pries­to­ru je limi­to­va­ná, nevá­haj­te sa na semi­nár pri­hlá­siť ihneď a rezer­vo­vať si svo­je mies­to! Regis­trá­cia je mož­ná do 31. 3. 2023
V cene 24 €
bez DPH je kni­ha Inten­ziv­ní inte­rak­ce a sen­zo­ric­ká integ­ra­ce a káva.

O čom je bonu­so­vá kni­ha?
Metó­da inten­zív­nej inte­rak­cie využí­va reč tela na komu­ni­ká­ciu s deť­mi a dospe­lý­mi spô­so­bom, kto­rý zís­ka ich pozor­nosť a emo­ci­onál­ny záu­jem. Ľudia s autiz­mom potre­bu­jú opa­ko­va­nú sti­mu­lá­ciu, aby „zís­ka­li“ infor­má­cie vôbec. Sen­zo­ric­ká integ­rá­cia využí­va vní­ma­nie tela na zame­ra­nie pozornosti.

MUDr. Terézia Rosenbergerová
Registrácia na odborný seminár bola UKONČENÁ, nakoľko bol naplnený maximálny počet účastníkov.
Ďakujeme všetkým za dôveru a tešíme sa na Vás na niektorom z našich budúcich seminárov.