Pozý­va­me vás na seminár

MANAŽER KOUČOM

kto­rým vás pre­ve­die Mgr. Ing. Irma Bohoň­ko­vá, PCC, pro­fe­si­onál­na kouč­ka, men­tor­ka a supervízorka.

Odpo­vie na otázky:

 • Čo je to koučovanie?
 • Kedy je a nie je vhod­ný kou­čo­va­cí štýl?
 • Pre­čo kou­čo­va­nie funguje? 
 • Aké sú základ­né nástro­je a tech­ni­ky koučovania?
 • Ako to všet­ko využiť v praxi?


Semi­nár je vhod­ný pre všet­kých, kto­rí akým­koľ­vek spô­so­bom vedú dru­hých ľudí, bez ohľa­du na typ a veľ­kosť orga­ni­zá­cie a na úro­veň ria­de­nia. Okrem kva­lit­ných a odbor­ných poznat­kov tiež zís­ka­te mož­nosť zre­ge­ne­ro­vať sa v krás­nom pro­stre­dí Vyso­kých Tatier. Nevá­haj­te sa na semi­nár pri­hlá­siť a rezer­vo­vať si svo­je mies­to už dnes! Regis­trá­cia je mož­ná do do 17. aprí­la 2023. V cene 50 € bez DPH je aj kni­ha Mana­žer kou­čem – učeb­ni­ca zákla­dov kou­čo­va­nia pre mana­žé­rov a vedú­cich pracovníkov.

O čom je bonu­so­vá kni­ha?
Dozvie­te sa, ako viesť kou­čo­va­cí roz­ho­vor, ako klásť kou­čo­va­cie otáz­ky, ako aktív­ne počú­vať. Naučí­te sa, ako pomo­cou kou­čo­va­nia nasta­vo­vať cie­le, posky­to­vať spät­nú väz­bu, viesť hod­no­tia­ce a moti­vač­né roz­ho­vo­ry, rie­šiť prob­lé­my či viesť tímo­vé stret­nu­tia. Text je dopl­ne­ný ukáž­ka­mi z kou­čo­va­cích roz­ho­vo­rov a prak­tic­ký­mi tipmi.

Irma Bohoňková

O lektorke:

Mgr. Ing. Irma Bohoň­ko­vá, PCC je pro­fe­si­onál­na kouč­ka (cer­ti­fi­ko­va­ná člen­ka Medzi­ná­rod­nej fede­rá­cie kou­čov ICF), men­tor­ka, super­ví­zor­ka a lek­tor­ka so špe­cia­li­zá­ci­ou na kou­čo­va­cie, mana­žér­ske a komu­ni­kač­né zruč­nos­ti. Má viac ako pät­násť­roč­nú skú­se­nosť v oblas­ti indi­vi­du­ál­ne­ho aj tímo­vé­ho kou­čo­va­nia. Jej kli­ent­mi sú fir­my, štát­ne orga­ni­zá­cie, nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie aj jed­not­liv­ci. Vo svo­jej prá­ci využí­va svo­je psy­cho­lo­gic­ké zna­los­ti, ale aj lek­tor­ské a kou­čo­va­cie schop­nos­ti a skú­se­nos­ti na mana­žér­skych a kon­zul­tant­ských pozí­ciách. V súčas­nej dobe má za sebou viac ako 2 000 hodín indi­vi­du­ál­ne­ho a tímo­vé­ho koučovania.

Regis­trá­cia: 

 •  8.00 – 9.00 hod.   

Prog­ram

 •  9.00 – 10.30 hod. – prednáška
 • 10.30 – 11.00 hod. kávo­vá pre­stáv­ka (káva s mlie­kom, 1× syro­vý chle­bí­ček, voda s cit­ró­nom do džbá­nov, 20 ks čaj)
 • 11.00 – 12.30 hod. – prednáška
 • 12.30 – 13.30 hod. obed
 • 13.30 – 15.30 hod. prednáška

Registrácia

Názov účtu: Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da | IBAN: SK52 0900 0000 0000 8675 0047 | BIC: GIBASKBX | Do poznám­ky uveď­te svo­je meno.

Ak požadujete faktúru, vyplňte nasledujúce údaje