Dieťa s autizmom a emócie

lek­tor­ka seminára

MUDr. Terézia Rosenbergerová

hlav­ná odbor­níč­ka v pedopsychiatrii

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

VIOLA centrum pre umenie, Tkáčska 2, 080 01 Prešov

20. október 2020 (utorok) 9.30 – 13.30 hod.
Registrácia od 9.00 hod. 

Od štvrtka 15. 10 .2020 platí zákaz hromadných podujatí nad 6 osôb.

V dôsled­ku vyhlá­se­nia krí­zo­vé­ho sta­vu a opat­re­niam sa plá­no­va­ný semi­nár usku­toč­ní v náh­rad­nom ter­mí­ne, kto­rý oznámime. 

Rodi­čia s podoz­re­ním na čud­né sprá­va­nie die­ťa­ťa by mali ihneď vyhľa­dať leká­ra, tvr­dí psy­chiat­rič­ka MUDr. Rosen­ber­ge­ro­vá. Autis­tic­ké deti majú vlast­ný svet, do kto­ré­ho sa dá ťaž­ko pre­nik­núť. V posled­nom čase pri­bú­da na Slo­ven­sku počet detí, kto­ré majú Asper­ge­rov syn­dróm. Ako pomôcť tým­to deťom?

Účas­ťou na našom semi­ná­ri zís­ka­te kva­li­fi­ko­va­né odpo­ve­de od odbor­ní­ka.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je vyda­va­teľ­stvo odbor­nej lite­ra­tú­ry Portál.

Účastnícky poplatok:29 € s DPH

(zahŕňa 1× kávu pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru, oblo­že­ný chle­bík a knihu)

Účast­ní­ci semi­ná­ra zís­ka­jú po jeho skon­če­ní potvr­de­nie o účasti.

Počet účast­níc­kych miest je 30, pre­to sa, pro­sím, zare­gis­truj­te čo naj­skôr, aby ste mali účasť na semi­ná­ri istú.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 20. októb­ra 2020.

 
Od roku 1980 pracuje na psychiatrii, od roku 1985 na detskej psychiatrii – v štátnej ambulancii UNLP v Košiciach. Je hlavným odborníkom MZ SR pre detskú psychiatriu. Vo svojej ambulancii sa venuje konzultačnej a terapeutickej činnosti. Má vynikajúce výsledky v práci s deťmi a ich rodičmi. Organizuje pre deti z ambulancie tábory a sústredenia, na ktoré chodia s deťmi aj rodičia. Spoločne s rodičmi týchto detí založila OZ Dominik, prostredníctvom ktorého realizuje množstvo projektov v prospech detí. Svoje praktické skúsenosti ďalej prezentuje ako lektorka pred odbornými zamestnancami, pedagógmi a rodičmi.

MUDr. Terézia Rosenbergerová 

Od roku 1980 pra­cu­je na psy­chiat­rii, od roku 1985 na det­skej psy­chiat­rii – v štát­nej ambu­lan­cii UNLP v Koši­ciach. Je hlav­ným odbor­ní­kom MZ SR pre det­skú psy­chiat­riu. Vo svo­jej ambu­lan­cii sa venu­je kon­zul­tač­nej a tera­pe­utic­kej čin­nos­ti. Má vyni­ka­jú­ce výsled­ky v prá­ci s deť­mi a ich rodič­mi. Orga­ni­zu­je pre deti z ambu­lan­cie tábo­ry a sústre­de­nia, na kto­ré cho­dia s deť­mi aj rodi­čia. Spo­loč­ne s rodič­mi tých­to detí zalo­ži­la OZ Domi­nik, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho rea­li­zu­je množ­stvo pro­jek­tov v pros­pech detí. Svo­je prak­tic­ké skú­se­nos­ti ďalej pre­zen­tu­je ako lek­tor­ka pred odbor­ný­mi zamest­nan­ca­mi, peda­góg­mi a rodičmi. 
1Step 1
Regis­trá­cia

Ak na semi­nár ide­te via­ce­rí z tej istej spo­loč­nos­ti, mená píš­te do jed­né­ho riad­ku za sebou a odde­ľuj­te čiar­kou.
Potvr­de­nia o účas­ti sa budú vydá­vať  po ukon­če­ní odbor­né­ho prog­ra­mu.
Píš­te správ­ne a so správ­nym pra­vo­pi­som, a skon­tro­luj­te, či vo vašom mene nie sú chyby.

Na strán­ke http://obchod.portalslovakia.sk/ si vyber­te kni­hu v hod­no­te 10 Eur, kto­rá je zahr­nu­tá v poplat­ku za semi­nár na oso­bu. Kaž­dý účast­ník dostá­va kni­hu. V prí­pa­de, ak je cena kni­hy kto­rú ste si vybra­li  vyš­šia, roz­diel ceny Vám  pripočítame.


Adre­sa fakturácie

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Počet miest na seminár je naplnený.

keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right
FormC­raft — WordP­ress form builder