Lektor seminára: MUDr. PETER PÖTHE | PSYCHIATER A PSYCHOTERAPEUT
Aula Pazmaneum, Fakulta zdravotníctva a socálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, Trnava
30. 6. 2023 • 9.00 – 13.00 hod. (piatok)

Regis­trá­cia od 8.30 hod.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTAL SLOVAKIA.

Účastnícky poplatok: 39,50 € bez DPH (zahŕňa kávu, obložený chlebík a knihu).

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do napl­ne­nia kapa­ci­ty pries­to­rov kona­nia semi­ná­ra.  
Ak nepo­ža­du­je­te fak­tú­ru, účast­níc­ky popla­tok uhraď­te ihneď po regis­trá­cii. Písom­ne Vám potvr­dí­me pri­ja­tie platby.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 9. júna 2023.

MUDr. Peter Pöthe

Registrácia

Názov účtu: Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da | IBAN: SK52 0900 0000 0000 8675 0047 | BIC: GIBASKBX | Do poznám­ky uveď­te svo­je meno.

Ak požadujete faktúru, vyplňte nasledujúce údaje