Lektor seminára: MUDr. PETER PÖTHE | PSYCHIATER A PSYCHOTERAPEUT
Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná 176
21. 1. 2023  9.00 – 13.00 hod. (sobota)

Regis­trá­cia od 8.30 hod.
Uspo­ria­da­te­ľom semi­ná­ra je PaedDr. Nadež­da Čabi­ňa­ko­vá PORTAL SLOVAKIA.

Účastnícky poplatok: 39,50 € bez DPH (zahŕňa kávu, obložený chlebík a knihu).

Vzhľa­dom k tomu, že orga­ni­zá­cia semi­ná­ra je limi­to­va­ná kapa­ci­tou Kon­gre­so­vé­ho cen­tra, nevá­haj­te pri­hlá­siť sa na ten­to semi­nár ihneď.

Regis­tro­vať sa na semi­nár je mož­né do 9. janu­ára 2023.

MUDr. Peter Pöthe

Registrácia

Názov účtu: Čabi­ňa­ko­vá Nadež­da | IBAN: SK52 0900 0000 0000 8675 0047 | BIC: GIBASKBX | Do poznám­ky uveď­te svo­je meno.

Ak požadujete faktúru, vyplňte nasledujúce údaje