PROGRAM

 

Obsah podujatia

Podujatie obsahuje vyváženú mieru zážitkových aktivít a metodiku rozvíjania sociálnych vzťahov v školskom prostredí.
Cieľom je vytvoriť priestor a podmienky k tomu, aby účastníci získali vedomosti, zručnosti a skúsenosti o tom,
ako efektívne viesť svoju triedu, formovať pozitívne sociálne vzťahy k žiakom a medzi žiakmi navzájom.
Absolvovanie podujatia prináša účastníkom pokrok v osobnom a profesijnom rozvíjaní.

Metódy

Zážitkové metódy
Rôzne druhy hier: rolové, situačné, dramatizačné, spoločenské, pohybové, zamerané na rôzne funkcie osobnosti.
Svojím charakterom to budú aktivity kooperatívne aj s prvkom súťaživosti, individuálne aj skupinové,
aktivity krátko trvajúce až po aktivity trvajúce celý čas, monotematické až komplexné aktivity.
Účastníci podujatia budú identifikovať svoj komunikačný štýl, mieru svojho vyhorenia, spôsob riešenia konfliktu.

Rámcová štruktúra podujatia

1. deň: úvod, zoznámenie sa, očakávania a pravidlá, základné pojmy, osobnosť učiteľa a žiaka
2. deň: sociálna skupina, skupinová dynamika, komunikácia, riešenie konfliktov, syndróm vyhorenia, relaxácia
3. deň: tvorivosť vo vzťahoch, spätná väzba

Cieľová skupina

Podujatie je určené učiteľom základných a stredných škôl, vychovávateľom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.

Časová štruktúra (20 hodín počas troch víkendových dní)

Piatok 6. 12. 2013

15,00 - 16,00

registrácia účastníkov

16,00 - 18,30

priebeh kurzu

18,30 - 19,00

večera

19.00 - 21,00

sebapoznávacie aktivity, poznávanie iných, poskytovanie spätnej väzby

 

 

 

Sobota 7. 12. 2013

7,30 - 8,00

raňajky

 8,00 - 12,00

sociálna skupina a jej dynamika, komunikačný štýl učiteľa

12,00 - 13,00

obed

13,00 - 15,00

riešenie konfliktov

15,30 - 18,30

riešenie modelových situácií v školskej triede

 

18,30 - 19,30

večera

 

19,30 - 21,00

syndróm vyhorenia, relaxačné techniky

 

 

 

Nedeľa 8. 12. 2013

7,30 - 8,00

raňajky

8,00 - 10,00

tvorivosť v sociálnych vzťahoch

10,00 - 11,00

spätná väzba