Portál – svet modernej výchovy a vzdelávania
Úvod

   Pražské nakladateľstvo Portál svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Čitatelia sa od roku 1990 zoznamujú z rôznych pohľadov s novými trendami v pedagogike, psychológií, socialnej práci a novo i z ďalších oblastí, napr. politológie, antropológie a ekológie. Odborná literatúra – publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie – sú určené študentom najrôznejších oborov vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji oboru.

   Portál vychádza v ústrety aj záujemcom o populárne psychologickú literatúru a snaží sa uspokojovať záujem čitateľov o sebapoznanie, vlastný duševný rast a poznanie skutočných hodnôt. Stretnutie s významnými osobnosťami a ich názormi približuje edícia Rozhovory. Príbehy a legendy v ďalších edičných radách umožňujú nahliadnuť do filozofií rôznych kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu vlastnej životnej cesty. Veľkú skupinu čitateľov tvoria rodičia, ktorí si kladú otázky, aké sú kľúčové princípy výchovy a hľadajú námety, ako rozumne naplniť volný čas detí. Pre nich sú určené praktické príručky o výchove a tiež knihy hier a nápadov rozvíjajúce detskú tvorivosť, ktoré úspešne využívajú i učitelia a vychovávatelia. Rady, ako sa vyrovnať so životnými nástrahami nájde v našich knihách i dospievajúca mládež a nie len jej sú naviac určené knihy hier a cvičení slúžiace k zachovaniu bystrého rozumu, telesnej kondície a k nájdeniu miesta v sociálnej skupine.

   Knižnú produkciu dopĺňajú periodiká, ktoré zahŕňajú výchovu v materských školách (Informatorium 3-8), rady a informácie zo sveta pedagogiky v časopise Rodina a škola a trendy modernej psychológie (Psychologie dnes).

    Od začiatku svojej existencie spolupracovalo nakladateľstvo tiež s niektorými slovenskými distribútormi. Táto spolupráca však nebola a nie je jednoduchá – firmy vznikajú a zanikajú, občas sú problémy s úhradou platieb nikto nepokrýva všetkých kníhkupcov... Výsledkom týchto skúseností bolo, že firma po roku 2000 začala uvažovať o zriadení svojej pobočky na Slovensku. Toto sa podarilo zrealizovať na jeseň roku 2004. Od augusta 2004 má Portál pobočku na Slovensku. Vedúcou tejto firmy Portál Slovakia je pani PaedDr. Nadežda Čabiňaková.Portál Slovakia, Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov, e-mail: portalslovakia@stonline.sk www.portalslovakia.sk